Междуведомствена работна група направи преглед на Националната програма за закрила на детето за 2018 г

02.07.2018г.

 Д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД),  откри заседанието на междуведомствената работна група „Координация на дейностите и политиките“ към Националния съвет за закрила на детето.

Целта на заседанието беше да се направи преглед на изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2018 г до момента, да се обсъдят мерки за подобряване на координацията и синхронизиране на действията на институциите.

В рамките на заседанието беше дискутирана  необходимостта от изготвяне на заключителен аналитичен доклад по изпълнението на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Документът е приет с Решение на Народното събрание от 31.01.2008 г. Стратегията определя приоритетните направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в България в период от 10 години. Тя е разработена в съответствие с целите и принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето по отношение на мястото на детето в обществото, правото му на живот в семейна среда, осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата на децата, подобряване здравето на децата и намаляването на риска от бедност.

Членовете на групата бяха информирани за важността от изготвянето на аналитичен доклад за развитието на политиките за децата в България през последните 10 години, като изводите и препоръките ще бъдат взети предвид при разработването на  новия стратегически документ.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.