Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Междуведомствена работна група ще актуализира Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

28.04.2015г.

<div class="single_news">

Междуведомствена работна група започва актуализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. Целта е този основен политически документ да бъде синхронизиран с водещи европейски и национални стратегически документи в областта на политиките за детето и семейството и да се създаде обща рамка за прилагането им.

Работната група трябва да отрази и препоръките, съдържащи се в анализа на изпълнението на Националната стратегия за детето. Сред тях са да бъдат разработени и прилагани показатели за изпълнение на правата на децата във всички секторни политики – образование, правосъдие, здравеопазване, вътрешен ред и сигурност, социална работа и др., и да се предвидят механизми за оценка на въздействието на различните програми и социалните услуги, насочени към детето и семейството.

Националната стратегия за детето 2008 - 2018 година е изградена върху принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Стратегическата цел на документа е осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. В нея са обхванати всички сфери на обществения живот, имащи значение за благосъстоянието на децата – семейна среда, здравно обслужване, образование, отдих и свободно време, алтернативни грижи, жизнен стандарт и социално подпомагане, преодоляване на експлоатацията и злоупотребата с деца, специални мерки за закрила, мнение на децата и право на идентичност и защита срещу дискриминация. Заложени са конкретни цели за продължаване на процеса на деинституционализация и развитие на алтернативни социални услуги.

Междуведомствената работна група е сформирана със заповед на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и трябва да приключи работата си до 30 септември 2015 г. В състава й са включени експерти от министерствата на труда и социалната политика, на образованието и науката, на финансите, на вътрешните и на външните работи, на правосъдието, на здравеопазването, на културата, на младежта и спорта, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, ДАЗД, Държавна агенция за бежанците, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хора с увреждания, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Върховна касационна прокуратура, Комисия за защита от дискриминация, Национален център по наркомании, Национален център по обществено здраве и анализи, Национално сдружение на общините в Република България, Национална комисия за борба с трафика на хора, Детския фонд на ООН - УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата.

</div>