Мерки за подобряване на резидентната грижа обсъди Постоянната експертна група по деинституционализация

18.05.2018г.

Анализ на ролята на резидентната грижа в системата от мерки за закрила на детето, подобряване на качеството и организацията на резидентната грижа за деца и взаимодействието с останалите социални, образователните и здравните услуги в общността бяха основните теми на заседанието на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. След направения преглед на дейността на резидентните услуги, членовете на групата от ангажираните институции и неправителствени организации идентифицираха проблемните области и набелязаха краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за тяхното преодоляване. Акцент в тях са подобряване на грижата и прилагане на индивидуален подход към всяко дете или младеж, увеличаване на броя на персонала, редовни обучения, супервизия и обмяна на добри практики. Предстои обобщаване на предложенията и представянето им на Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализация на грижата за деца.    

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.