Министерският съвет прие Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”

24.02.2010г.

Правителството прие Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Тя се основава на политиката в най-добрия интерес на децата, насочена към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал. В резултат на изпълнението на стратегията се очаква в дългосрочен план, преминавайки през намаляване на броя на децата в институциите, да се достигне до пълното закриване на класическия тип институции, като същевременно се прекрати настаняването в институции за деца от 0 до 3 години след приключване на реформата.

Планирането мерки са насочени преди всичко към регулиране на входа на институциите чрез подкрепа на семейството и развитие на услуги за предотвратяването на изоставянето като превенция на рисковете в семейството, ранна интервенция и подкрепа на детето, услуги по семейно планиране и семейна медиация. Усилията ще бъдат насочени към въвеждане на приемната грижа в национален мащаб като основна алтернатива на настаняването в специализирана институция и към насърчаване на осиновяването.

Първият приоритет при изпълнение на стратегията ще бъде деинституционализацията на децата с увреждания, настанени в социални домове. Изборът на тази целева група се предопределя от обстоятелството, че нивото на грижа за тези деца е най-слабо и те са в най-висока степен на социална изолация.

Предвижда се всички програми и проекти, насочени към деинституционализацията и услуги за деца и семейства, и финансирани от Европейския съюз или от националния бюджет, да се ръководят от Националната стратегия. Изпълнението й ще се осъществява чрез приемане на планове за действие, визиращи конкретни дейности по прилагането на стратегията.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/vizia-deinstitucionalizacia.pdf" download="all" viewer="google"]