Министерският съвет прие доклада за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2009 г.

23.02.2010г.

Правителството прие доклада за изпълнение на Националната програма за закрила на детето за 2009 г. В документа са отразени дейностите, осъществени от отговорните за изпълнението на програмата институции и ведомства, както и напредъкът по изпълнението на препоръките на Комитета по правата на детето на ООН.

Документът отчита дейността и мерките по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г., като се основава на подадени отчети от всички държавни институции, ангажирани с политиките за деца в осем приоритетни области. Те са:"Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата", "Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца", "Подобряване на здравето на децата", "Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация", "Насърчаване на участието на децата", "Свободно време и развитие на способностите на детето", "Поддържане на националната информационна система", "Изграждане, поддържане и развитие на националната гореща линия за деца".

Докладът съдържа и редица предложения на Държавната агенция за закрила на детето за оптимизиране на политиките за деца.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.