Министерският съвет прие Националната програма за закрила за детето за 2015 г.

16.09.2015г.

<div class="single_news">

Националната програма за закрила на детето /НПЗД/ за 2015 г. бе одобрена на редовното заседание на Министерския съвет.

Важен акцент в нея е поставен върху дейностите, насочени към намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето им и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование.

В обхвата на Програмата специално внимание е отделено на дейностите, свързани с изпълнение на мерки за закрила на детето и финансовата подкрепа в тази област в контекста на протичащия процес на деинституционализация на грижата за деца.

Планирани са и мерки, касаещи правораздавателната система, които имат стратегическо значение за провежданата реформа в областта на детското правосъдие. Заложени са и важни дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца.

Специален фокус е поставен върху превенцията и създаването на по-добри условия за живот и развитие в сигурна и безопасна среда.

НПЗД е разработена от Националния съвет за закрила на детето – консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/natsionalna-programa-zak…; download="all" viewer="google"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.