Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Министерски съвет на Република България прие План за действие за периода 2017 – 2019 г. към Националната програма за превенция на насилието

27.07.2017г.

Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017 г. – 2020 г., след приемане от Националния съвет за закрила на детето, бе внесена в Министерския съвет, който с Решение № 115 от 09.02.2017 г. прие Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017 – 2020 г.). В Програмата е заложено изготвяне и приемане на План за действие с конкретни мерки и дейности за изпълнение на стратегическите и оперативните цели. За координацията между отговорните институции за планиране на мерки и дейности в плана, отговаря Държавната агенция за закрила на детето, чрез междуинституционалния механизъм на Междуведомствената работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” към Националния съвет за закрила на детето.

Настоящият План за действие представлява механизъм за изпълнение и периодично отчитане на НППНЗД (2017 г. – 2020 г.). Основните мотиви за предлагания План за действие, са предприемането на адекватни действия от страна на органите за закрила и ангажираните институции относно превенцията, липсата на информираност сред децата как функционира  системата за закрила в случаите на насилие/ злоупотреба/ експлоатация, нарастването на броя на случаи на домашно насилие, както и злоупотребата с малолетни/ непълнолетни лица чрез информационните и комуникационните технологии, случаите на сексуално насилие, т.нар. ранни бракове и ранни раждания, случаите на агресивни прояви и училищен тормоз. Насилието върху деца е феномен, който с годините не отшумява, напротив – броят на деца – жертви на насилие в различна среда, продължава да бележи напредък и да расте.

Планът за действие е разработен по предложение на Държавната агенция за закрила на детето и след решение на Националния съвет за закрила на детето в рамките на междуведомствена работна група „Превенция на насилието и злоупотребата с деца“ към НСЗД. В плана е отделено специално внимание и на приноса на неправителствения сектор, които активно работят по темата, като техните проекти, които осъществяват са дадени в приложение към плана.

Изпълнението на заложените дейности в Плана се очаква да допринесе за по-широката информираност на децата и подобряване взаимодействието между институциите/ организациите в работата по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. В тази връзка са заложени конкретни дейности за изпълнение на осемте стратегически цели, заложени в НППНЗД 2017 – 2020 г.:

1. Повишаване на ефективността на мерките за закрила на децата от насилие, като оперативните цели за нейното изпълнение са преглед и актуализация на правната рамка, създаване и поддържане на интегрирана база данни за случаи на деца, жертви и извършители на насилие, повишаване на ефективността на системата за сигнализиране и спешно интервениране, мониторинг на системата за закрила на детето върху работата по случаи на насилие, подобряване на взаимодействието с научната общност с цел извършване на анализ /научни изследвания/ по проблемите на насилието, свързано с деца, контролни действия за гарантиране правото на детето на закрила срещу насилие.

2. Създаване на ефективна система за превенция на домашното насилие над деца. Заложените оперативни цели за изпълнението на тази стратегическа цел са в посока на повишаване информираността на децата и родителите и ограничаване на случаите на използване на телесното наказание като форма за възпитание; създаване на програми за обучение в равнопоставеност на половете; повишаване капацитета на специалистите за ранна оценка и сигнализиране на домашно насилие, развитие на услуги и на програми за подкрепа на пострадалите лица и за поправяне на лицата, извършили домашно насилие, пилотиране и прилагане на програми за промоция на психично здраве и превенция.

3. Превенция на сексуалното насилие, сексуалната злоупотреба и сексуалната експлоатация на деца – с оперативни цели в посока организиране и провеждане на национални кампании за превенция на сексуалното насилие и злоупотреба над деца, включително в онлайн средата; създаване на мерки за ефективна превенция на ранните бракове и ранните раждания при децата; намаляване на броя на децата жертви на трафик с цел сексуална експлоатация.

4. Превенция на всякакви форми на насилие срещу деца. За изпълнението на тази стратегическа цел се предвиждат най-много оперативни цели, като стремежът е да се обхваната всички сфери, а именно: защита на децата от насилие в дигиталната среда; гарантиране правата на децата правонарушители по отношение на справедливо и законосъобразно отношение и зачитане на тяхното достойнство; гарантиране правото на децата на закрила от насилие в рамките на административни, граждански и наказателни производства; оказване на ефективна закрила от насилие на непридружените деца чужденци, включително търсещи или получили международна закрила,гарантиране правото на закрила от насилие на децата с увреждания, закрила от насилие на децата във формална грижа, гарантиране правата на децата въвлечени в родителски конфликти, превенция на експлоатацията на деца за просия, джебчийство и скитничество.

5. Превенция на насилието срещу деца в образователната система. Заложените оперативни цели са защита от насилие на децата в различните видове образователни институции; превенция на насилието в образователна среда чрез разработване и прилагане на политики за предотвратяване на насилието; мониторинг на прилагането на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище, организация на свободното време на децата и развитие на спортната и физическа активност сред подрастващите, с цел намаляване на насилието между тях.

6. Създаване и развитие на различни услуги, модели и инструменти за превенция на насилието и работа с деца, жертви и извършители на насилие, с оперативни цели: преглед и промяна на практиките в услугите за деца, преживели насилие; развитие на интегрирани услуги за деца жертви на насилие и на „сини стаи“ за изслушване на деца; повишаване капацитета на услугата приемна грижа за прием на деца, преживели насилие, мониторинг и контрол на дейността на услугите, които работят с деца, жертви на насилие.

7. Повишаване на капацитета на професионалистите, работещи с деца и  подобряване на междуинституционалното сътрудничество и координация. С оперативните цели е поставен акцент на повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с деца, за ранно идентифициране и реакция на насилието (образователна, здравна, съдебна система и др.) и подобряване на механизма на взаимодействие и координация между институциите.

8. Повишаване на чувствителността и информираността на обществото по въпросите на насилието над деца. Тук е заложено подобряване на информираността на обществото по въпросите за насилието над деца, повишаване на информираността на родителите по отношение на опасностите за децата в интернет, работа с медиите с цел защита на децата от вредно медийно влияние и неразгласяване на данни и сведения за личността на дете, жертва или извършител на насилие.