МС прие промени в Устройствения правилник на ДАЗД

20.01.2016г.

<div class="single_news">

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение в Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, с които се оптимизира и подобрява организацията на работа и се прецизират функции на структурните й звена.

Поставя се акцент на стратегическото развитие и планирането, както и на координацията и взаимодействието с отговорните институции по различните координационни механизми - за насилие, за трафик на деца. Тези дейности са възложени на Дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация“.

С цел по-голяма оперативност и гъвкаво разпределение на контролната дейност на Агенцията, свързана с работата по сигнали и проверки, се оптимизира броят на териториалните отдели на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ от 5 на 3, при запазване обхвата на териториалната компетентност.

</div>