Надя Шабани препоръча на кмета на Ново село да уволни управителя на преходното жилище заради нарушения на правата на детето

02.03.2010г.

Председателят на ДАЗД Надя Шабани изпрати писмо до инж. Георги Стоенелов -кмет на община Ново село, област Видин, с предложение да уволни Людмил Василев - директор на преходното жилище в село Ново село.

Предложението за дисциплинарното наказание е на основание чл. 62, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и във връзка със заключенията на проверката, извършена от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” в ДАЗД. Експертите, извършили проверката в преходното жилище, са установили, че управителят Людмил Василев е нарушавал правата на децата, като е упражнявал физическо насилие над тях, както и над техни връстници от ДДЛРГ – Ново село. В работата си той е използвал недопустими методи на възпитание и е уронвал престижа на децата като им е показвал порнографски материали от интернет . Освен това управителят е изнасял информация за деца от преходното жилище и не е предприел действия за осигуряване на закрилата на настанените там момичета.

Г-жа Шабани предоставя на кмета копия от доклада и констативния протокол от проверката, задължителните предписания на комисията и методически указания. Тя очаква да бъде уведомена за действията, предприети от кмета на община Ново село по случая.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.