Над 100 проверки за спазване правата на децата извърши ДАЗД, преобладават сигналите за насилие

18.08.2015г.

Над 100 проверки за спазването на правата на децата извърши през първото полугодие на 2015 г. Държавната агенция за закрила на детето. Контролната дейност на ДАЗД е довела до подобряване на грижите за децата, създаване на по-сигурна и безопасна среда за тях, повишаване на отговорността и капацитета на работещите с деца, сочи анализът на резултатите от проверките.

По-голямата част от извършените проверки са по сигнал, 38 от тях са в образователни институции /училища и детски градини/; 25 - на доставчици на социални услуги за деца,6 - в специализирани институции за деца /ДМСГД и ДДЛРГ/, 29 - в отдели за закрила на детето към дирекции „Социално подпомагане”.

Преобладават проверките по сигнали за насилие, те са 53% от общия брой. Най-често те са в образователни институции. 78% от проверките там и пет от 6-те проверки в специализирани институции са за насилие. Голяма част от проверките в дирекции „Социално подпомагане“ са по повод случаи на родителски конфликти.

718 са постъпилите през първото полугодие на 2015 г. жалби и сигнали от граждани, по които са работили експертите от ДАЗД, от тях 412 от физически лица, 207 от юридически лица, 99 са самосезиранията на агенцията по публикации. . Преобладават тези, свързани с различни форми на насилие над деца – 233, от тях за упражнено физическо насилие – 81, за системен отказ от полагане на грижи или незачитане на основни нужди на детето от страна на неговите родители (неглижиране) - 70, за психическо насилие - 51, за сексуално насилие или блудство с дете са 28 сигнала.

131 са случаите за нарушени права и необходимост от предприемане на мярка за закрила, породени от неподходящи условия за отглеждане на децата или рискова обществена среда, неосигуряване на образователните им потребности и риск от отпадане от образователната система, грубо отношение и неподходящи методи за възпитание, неприемливо поведение и/или агресия спрямо или между деца и др.

73 са случаите на спорове за упражняване на родителски права и нарушаване на режима на лични контакти с дете, по които са работили експертите на ДАЗД за първите 6 месеца на тази година. Голяма част от тях са свързани с продължителни и сериозно нарушени взаимоотношения между родителите и липса на желание от тяхна страна за разрешаването им, липса на съдействие от страна на институциите, които се намесват за разрешаване на конфликта помежду им, В част от тях се изразява недоволство от представяните в съда социални доклади, изготвени от дирекциите „Социално подпомагане”,. В тази връзка междуинституционална работна група под председателството на ДАЗД, изготви матрица за нов социален доклад, който се прилага от началото на месец август т.г. от социалните работници. Тя регламентира данните, които трябва да съдържа, конкретните области, които се изследват в хода на социалното проучване, насоките, които трябва да се спазват за изследване на потребностите на детето и оценката на ресурсите на родителите и подкрепящата среда, както и източниците на информация.

В резултат на контролната дейност, през първите шест месеца на тази година председателят на ДАЗД е издал 85 бр. задължителни предписанияпридружени с писмени методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните институции<strong>. </strong>Най-голям брой са дадени на училища и детски градини - 33 бр., следват дирекциите „Социално подпомагане” /25 бр./, доставчиците на социални услуги /18 бр./ и специализираните институции и /9 бр./.

Предписанията са насочени към осигуряване на ефективни механизми за предотвратяване на насилието и осигуряване на закрила на децата за нормалното им физическо, умствено, нравствено и социално развитие и на защита на техните права и интереси.

През първото шестмесечие на 2015 г. са съставени 17 акта за установяване на административно нарушение по чл. 45 от Закона за закрила на детето – за предоставяне на социални услуги за деца без лиценз, неуведомяване за нуждата от закрила на дете, за разпространение на сведения и данни за личността на дете без съгласието на неговите родители.

Председателят на ДАЗД е отправил към ръководителите на 10 институции предложения за налагане на дисциплинарни наказания на служители заради прилагане на методи на възпитание, уронващи достойнството на децата. За 3 ръководители на институции също е предложено налагане на дисциплинарно наказание, поради допускане на нарушаване на правото на закрила на децата.