Насоки за действия при установен случай на непридружено дете разселено от Украйна, намиращо се в лечебно заведение на територията на Р България

Насоки за действия при установен случай на непридружено дете разселено от Украйна, намиращо се в лечебно заведение на територията на Р България

18.03.2022г.

Управителят на лечебно заведение или друго длъжностно лице от лечебното заведение, в което е установено/идентифицирано непридружено дете от Украйна следва незабавно да подадат сигнал до Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес/местопребиваване на детето – т.е. на лечебното заведение.
Пряко ангажиран с дейностите и мерките по закрила на детето е отделът за „Закрила на детето“ (ОЗД) към ДСП – структура на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Основната функция на ДСП е осъществяването на текущата практическа дейност по закрила на детето в общината. Сигналът може да постъпи в дирекция "Социално подпомагане" писмено, устно или чрез активно набиране на информация от социалните работници в дирекцията.
Освен в Дирекция „Социално подпомагане“, управителят на лечебното заведение или упълномощеното от него лице следва да уведоми незабавно и органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) – Районно управление „Полиция“ и Държавната агенция за закрила на детето.
От страна на специализиране органи на МВР спрямо непридруженото дете може да бъде предоставена мярка за закрила – „Полицейска закрила“. Полицейската закрила е спешна мярка, която се предоставя в рамките на 48 часа и когато детето е: обект на престъпления или има непосредствена опасност за живота или здравето му, както и когато има опасност то да се окаже въвлечено в престъпление; изгубено или е в безпомощно състояние; останало без надзор. Специализираните органи на МВР могат да настанят детето в социални услуги за резидентна грижа, като при необходимост му бъде осигурена охрана. При необходимост може да бъде осигурена и охрана по време на престоя на детето в лечебното заведение.
При постъпване на сигнал в ДСП за непридружено дете, управителят на лечебното заведение, където е установено непридруженото дете от Украйна следва да окаже необходимото съдействие за проверката и оценката на сигнала.
ДСП като орган по закрила на детето на местно ниво предприема след оценка на риска, положението и интереса на детето следните дейности и мерки спрямо непридружените деца от Украйна:
Консултативни услуги – педагогическа, психологическа и правна помощ и социална подкрепа;
Настаняване в семейството на роднини или близки;
Настаняване в приемно семейство;
Настаняване в социална услуга за резидентна или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа;
Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето.
В Семейния кодекс (СК) се съдържат разпоредби, касаещи правното положение на лицето, при което детето е настанено. Основната уредба е в чл. 137 от СК „Особени случаи на представителство и грижа“ и се  изразява в извършване от страна на лицата, полагащи грижи за детето на всички онези действия от съдържанието на родителските правомощия за гарантиране на правата и защита на интересите на детето.
Лицата, при които детето е настанено по съдебен ред извършват необходимите правни действия за защита на личните права на детето, свързани с неговото здраве, образование и гражданско състояние. При настаняване на детето по административен ред по чл. 27 от Закона за закрила на детето действията се осъществяват от дирекция "Социално подпомагане".
По отношение на представителството на непридружените деца чужди граждани в процедурите и производствата по Закона за чужденците в Р България (ЗЧРБ) и Правилника за неговото прилагане се прилага чл. 7а от ЗЧРБ, като непридружените малолетни и непълнолетни лица се представляват от ДСП по местопребиваването им.