Насоки за родители, на които им предстои да се установят в чужбина или вече живеят на територията на друга държава

19.06.2018г.

Най-чувствителните въпроси, чието решаване изисква и намеса на органи на различни държави, членки на Европейския съюз (ЕС), се оказват тези за правата на децата и родителите, установили се по различни житейски причини на територията на конкретна държава. Законните представители на малолетните и непълнолетни лица следва да знаят, че в случаи на родителски конфликт или при налагане на мерки за закрила на децата, решенията се вземат от органите на държавата по обичайното местопребиваване на родителите и децата, като се прилага правото на тази държава, а не правото, според гражданството. Родителите носят отговорност за възпитанието, образованието и имуществото на децата, както и могат да ги представляват пред закона. Преди да се устроят в чужбина, родителите следва да се ръководят от някои конкретни насоки, а именно:

  • Необходимо е предварително да се информират относно традициите, обичаите и ценностната система на конкретната държава, в която ще пребивават и да се придържат към тях;
  • Следва да се запознаят със законодателството в областта на закрила на детето и нормативните актове относно правата и задълженията на родителите в съответната държава;
  • Да се има предвид, че всяко едно действие, което влияе негативно на психо-емоционалното състояние на детето, е акт на насилие над него. Насилието се наблюдава в различни форми – физическо, психическо, сексуално, като пренебрегването и занемаряването също са акт на насилие;
  • Правилата за упражняването на родителските права и правото на посещения са различни във всяка страна от ЕС. Всички страни от ЕС обаче признават, че децата имат право на лични отношения и с двамата си родители, дори ако те живеят в различни страни;
  • Когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето – в тези случаи е налице виновно поведение на родителя и се пристъпва към рестриктивни мерки спрямо него;
  • Висшите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи.;
  • Международните документи, които се прилагат в случаи на деца са:
  • Регламент №2201/2003 г., относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност;
  • Хагска конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 година
  • Хагска конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване от 1996 г.

За повече информация, моля обръщайте се към консулските служби на Българските дипломатически представителства в чужбина или отправете своите сигнали към Държавна агенция за закрила на детето във формата за сигнали на сайта на ДАЗД: www.sacp.government.bg