Насърчаване на предприемаческите и лидерските умения на децата ще реализира ДАЗД

22.08.2018г.

Как да се развиват предприемаческите и лидерските умения на децата бе акцент в срещата на председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова с Милена Стойчева - изпълнителен директор на „Джуниър Ачийвмънт България“. Двете се обединиха около мнението, че образоването на младите хора трябва да е в подкрепа на талантите им и да ги насърчава да вземат добри и информирани решения в процеса на израстването си.

Г-жа Стойчева представи проектите за ученици, които „Джуниър Ачийвмънт България“ развива, и положителните резултати в практиката на усвоените знания. „Вашият опит и практики ще бъдат полезни при създаването на новата Национална стратегия за детето“, подчерта д-р Лилова и покани представители на организацията да се включат в работните групи, ангажирани със създаването на стратегическия документ.

Председателят на ДАЗД и изпълнителният директор на  „Джуниър Ачийвмънт България“ обсъдиха и реализирането на съвместни инициативи за насърчаване на предприемаческата култура и бизнес умения при децата.

Срещата е част от консултационния процес, който председателят на ДАЗД стартира в контекста на изработване на новата Национална стратегия за детето. В него се търсят идеите и мненията на широк кръг професионалисти, институции и неправителствени организации.  

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.