Национална информационна кампания за правата на детето

14.06.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) реализира Национална информационна кампания за популяризиране на правата на детето. Нейният старт бе даден на 01 юни – Деня на детето. Целта на инициативата е да се повиши обществената осведоменост и ангажираност относно закрилата на всички деца и да се популяризират възможностите за сигнализиране при дете в риск. Кампанията стартира с разпространение на информационни плакати и стикери, които ДАЗД предоставя на всички училища, детски градини и центрове за личностно развитие в страната. Създадени са специални видео и аудио клипове, които могат да се използват и като учебни обучителни материали. Необходимостта от специална защита на правата на децата е провъзгласена в Конвенцията на ООН за правата на детето, приета през 1989 г.. С този документ страните се ангажират да дадат на детето всичко най-добро и в своите действие да се ръководият от най-добрия интерес на младите хора. Република България ратифицира Конвенцията през 1991 г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.