НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ПОДКРЕПИ ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО 2019-2030

19.12.2018г.

На 19.12.18 година от 13:00 часа в Гранитна зала на Министерски съвет се проведе Четиридесетото редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето, под председателството на д-р Елеонора Лилова – председател на Държавната агенция за закрила на детето. Поздравление към участниците в заседанието отправи заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика г-жа Марияна Николова. На заседанието присъстваха зам.-министърът на труда и социалната политика г-жа З. Русинова, зам.-министърът на образованието и науката г-жа Д. Сачева,  зам.-министърът на здравеопазването д-р Б. Пенков, зам.-министърът на културата г-н Р. Димитров, ръководители на ведомства, представители на неправителствени организации, УНИЦЕФ и Върховния комисариат за бежанците на ООН, политици, общественици, интелектуалци, представители на Съвета на децата към ДАЗД.

Дневният ред на заседанието включваше обсъждане на най-важния стратегически документ за децата, който е определящ за политиките за деца за следващото десетилетие – Националната стратегия за детето 2019-2030 г. Д-р Лилова подробно запозна членовете на съвета и гостите на заседанието с изготвения проект на стратегическия документ.

Вицепремиерът г-жа Николова сподели, че новата Стратегия си поставя амбициозни цели: „Този рамков политически документ отразява цялостната визия на българската държава и на гражданското общество за развитието на бъдещите поколения на Република България“. Също така тя изрази готовността си да се включи и в следващите заседания на Националния съвет за закрила на детето, като предложи те да се провеждат веднъж на всяко тримесечие.

В своето изказване г-жа Николова благодари на Държавната агенция за закрила на детето и междуведомствената работна група за цялостната работа по изготвянето на проекта на документа и подчерта своята ангажираност и подкрепа за приемането на Националната стратегия за детето от Министерския съвет през януари следващата година. В хода на обсъждането на стратегическия документ беше изтъкнато високото качество и иновативността в подхода за създаването му, активното включване в процеса на гражданското общество, както и мащабността и обхвата на консултативния процес, проведен през настоящата година от Държавната агенция.

При обсъждането на документа беше подчертана необходимостта от поставянето на ясен ангажимент от страна на държавата за обвързване на изпълнението на Националната стратегия за детето с финансиране от различни източници, оценка на ефективността на влаганите средства за изпълнението на политиките за децата и подобряването на цялостната координация и взаимодействие между отговорните ведомства. В своите изказвания членовете на Националния съвет от държавните институции и неправителствените организации отправиха предложения за включването на по-фокусирани мерки към най-уязвимите групи деца (деца с увреждания, непридружени, деца-мигранти, деца-жертви на трафик), както и дефинирането на участието на бизнеса чрез различни инициативи и добри практики в реализирането на стратегическите цели на документа.

На днешното заседание единодушно бе взето решение, с което Националният съвет за закрила на детето подкрепя проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. и възлага на междуведомствената работна група към НСЗД да продължи работата с изработване на пътната карта на документа, като част от процеса по създаването на новия стратегически документ.

Проектът на документ е разработен с участието на междуинституционална работна група към Националния съвет за закрила на детето, председателствана от председателя на ДАЗД. В състава на работната група са включени по един представител на държавните институции, членове на НСЗД, както и представители на 12-те неправителствени организации, с предмет на дейност закрила на децата. Към работната група са привлечени и редица експерти, с експертиза в областта на правата на децата, които допринесоха за създаването на новия стратегически документ. Дейността на междуведомствената работна група, се подпомогна чрез провеждането на широк консултативен процес с всички заинтересовани страни и ключови партньори: областните управители, държавните институции, неправителствените организации, развиващи дейност в социалната сфера и закрилата на детето, международните организации, синдикалните и работодателски организации, Национално сдружение на общините в Република България, висшите училища, съдебната власт. Всички те дадоха предложения, във връзка с тематичния обхват, целите и ключовите области, които бяха включени в новата стратегия.

Новият стратегически документ начертава визията на държавата, стратегическите и приоритетни цели, тематичните области, в които трябва да бъдат насочени усилията на всички отговорни институции за подобряване на благосъстоянието на българските деца.