На конференция в ДАЗД бяха набелязани мерки за гарантиране правото на детето за контакти с двамата родители

20.01.2015г.

Мерки за усъвършенстване на нормативната база и подобряване на координацията между институциите, за да се гарантира достъпа до права на дете в родителски конфликт, обсъдиха днес представители на държавни институции, законодателната и съдебната власт, прокуратурата, адвокати и неправителствени организации на конференция „Правото на детето на лични контакти и с двамата родители. Родителски конфликти”.

Форумът бе организиран от Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с родителски организации. Той е част от едногодишна целенасочена работа на ДАЗД по проблема „дете в родителски конфликт“, за решаването на който в края на 2013 г. председателят на ДАЗД създаде междуведомствена работна група.

В България има чувствителна и активна среда за закрила на детето, натрупана практика и опит, но имаме и проблеми, за чието решаване работим. Ние отчитаме ясно предизвикателствата и търсим решения на изведените проблеми, заяви при откриването на конференцията председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Подобряване на координацията и сътрудничеството между всички институции, въвлечени в случаите на родителски конфликти, при които е необходимо да се гарантира правото на детето на лични контакти и с двамата родители, е едно от основните предизвикателства пред системата за закрила, каза г-жа Жечева.

На конференцията беше представен Анализ на свързаните със спорове за родителски права случаи, по които Държавната агенция за закрила на детето е работила, който сочи тревожна тенденция на нарастване на броя на случаите на деца, израстващи в процес на раздяла/развод, въвличани в споровете, и лишени от възможността да осъществяват лични контакти и с двамата си родители - основно право, регламентирано в чл. 9, т. 3 от Конвенцията на ООН за правата на детето. Предложени бяха някои мерки сред които: Медиацията да се използва като задължителен способ, за преодоляване на конфликтните взаимоотношения между родителите и постигане на съгласие по въпросите, свързани с упражняването на родителските права върху детето;

Да се развият превантивни програми за консултиране и подкрепа на родители, които са в процес на развод/фактическа раздяла, като се обръща специално внимание на травмите върху децата от раздялата и въвличането им в родителски конфликт; Да се актуализира Методиката за работа по случаи на деца в риск от форми на Синдром на родителско отчуждаване, която е предназначена за социалните работници; Да се обучат приемни семейства, които да полагат грижи за деца от семейства с тежки родителски конфликти; Към пакета от здравни услуги да се включат определен брой часове за психотерапия.

За влиянието на закона и съдебната практика в решаването на родителските конфликти говори авд. Пламен Борисов – член на Асоциация за детско развитие „Член 24“. Иван Георгиев – съдия в Софийски районен съд, представи Погледът на съдията при спор за родителски права<a href="http://sacp.government.bg/media/uploads/sporove_roditelski_prava_bulgar…;. </a>Ролята на отделите „Закрила на детето“ към Агенция за социално подпомагане представи г-н Емил Тодоров – директор на дирекция „Закрила на детето“ към АСП. За международния опит в решаването родителски конфликти и възможностите за прилагането му в България говори доц. д-р Велина Тодорова.

На конференцията бяха обсъдени и идеи за споделеното родителсво, паралелното родителство, за въвеждане в Семейния кодекс на понятието „отговорно родителство“.

Участниците във форума формулираха конкретни идеи и предложения за синхронизиране и оптимизиране на взаимодействието между всички отговорни институции за гарантиране правата на детето. Те ще бъдат обобщени в ДАЗД и ще бъдат насочени към институциите, които имат правомощията да вземат решения.

Върховна касационна прокуратура ще направи анализ на всички постановени откази на прокуратурите по места за образуване на досъдебно производство по чл.182, ал.2 от НК – за възпрепятстване изпълнението на съдебно решение, което касае упражняването на родителски права, съобщи Даниела Машева – прокурор във ВКП. Анализът ще покаже има ли и каква необходимост от промяна в подхода и допълнително обучение на прокурорите.

В дискусията участваха представители на Омбудсмана на Р България, съда и прокуратурата, БАН, адвокатски колегии, МВР, МТСП, министерство на правосъдието, Агенцията за социално подпомагане, научни работници, УНИЦЕФ България, медиатори, представители на неправителствения сектор, родители.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/pogledat-na-sadiata-pri-…; download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/analiz-na-svarzanite-sas…; download="all" viewer="google"]