Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

На среща в гр. Бургас доставчици на нови социални услуги за деца с увреждания споделиха добри практики и мерки за подобряване на грижата

21.04.2015г.

<div class="single_news">

Доставчици на нови социални услуги за деца, разкрити в изпълнение на Националната стратегия за деинституционализация обменят опит в град Бургас. Двудневната среща бе открита от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева. Целта на форума е да се координират действията на всички участници в процеса на деинституционализация, както и да се подкрепят екипите в усилията им да осигурят по-добра грижа за децата.

Във форума участват управители на центрове за настаняване от семеен тип и защитени жилища, директори на специализирани институции, представители на подкрепящите услуги в общността, които работят с настанените в новите услуги деца и младежи, от областите Бургас, Шумен, Варна и Добрич.

Над 1100 деца и младежи с увреждания от институциите са в новите резидентни услуги и се адаптират към средата. Вече отминаха страховете на екипите в центровете за настаняване от семеен тип и защитените жилища ще успеят ли да осигурят потребностите на децата. „Важно е да помним, че водещи в действията ни трябва да са правата и интересите на децата, че новите сгради в които те живеят са само елемент на добра грижа. Сега предизвикателство пред всички нас е да създадем регионален капацитет, да подобрим координацията на местно ниво, за да получат тези деца и младежи, които нямат подкрепата на семействата си, подходяща алтернативна грижа", заяви г-жа Жечева в началото на дискусията. Тя припомни, че една от целите на проект „Детство за всички“ и на процеса на деинституционализаия е работа със семействата на децата с увреждания, възстановяване на връзката с тях. Защото, освен право на образование и здравеопазване, тези деца и младежи има право на идентичност, на контакти със семейството си, на мнение. Реализирането на тези права изисква упоритост и координация, каза председателят на ДАЗД. Тя призова екипите на новите услуги, в които вече живеят децата и младежите с увреждания, да акцентират върху подкрепата на семействата на тези деца, на контактите с тях.

Принципите на работа на социалните услуги за деца с увреждания, опит и добри практики на общините в управлението на услуги от резидентен тип бяха презентирани на срещата. Своите успехи и проблемите са в работата с деца и младежи с увреждания споделиха Центровете за настаняване от семеен тип в град Бургас, Шумен, Долни чифлик и Защитените жилища в гр. Айтос и Нови пазар.

Възможностите за подкрепа в работата с деца с увреждания представиха дневни центрове от гр. Бургас и гр. Добрич и Фондация „ЛУМОС”.

Двудневната регионална среща в гр. Бургас е част от събитията за обмяна на опит, организирани в рамките на проект „Детство за всички“, който Държавна агенция за закрила на детето реализира. Целта на регионалните срещи, които се провеждат в шестте района за планиране, е да се координират и действията на всички участници в процеса на деинституционализация на деца на местно ниво.

[su_slider source="media: 5469,5471,5472"]

</div>