На 02.08.2013 г. от 16:00 часа ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка за организиране на работни срещи/семинари за обмяна на опит и информация по Проект „Подкрепа”

08.01.2013г.

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Ви информираме, че на 02.08.2013 г. (петък) в 16:00 часа в сградата на Държавната агенция за закрила на детето, гр. София, ул. „Триадица” № 2, етаж V, зала № 652, ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Организиране на работни срещи/семинари за обмяна на опит и информация в изпълнение на Дейност 7 от Проект № 0102-ДАЗД-1.9; BG161PО002-1.9.01–0001 „Подкрепа”.

При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

При желание от Ваша страна да присъствате на отварянето на ценовите оферти, моля да се явите в 15:45 часа на входa на Министерството на труда и социалната политика, където ще бъдете насочени към залата.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.