На 05 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка за организиране и провеждане на срещи за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца в изпълнение на проект „Детство за всички”

03.09.2014г.

На 05.09.2014 г. (петък) в 12.00 часа в сградата на Държавната агенция за закрила на детето, заседателна зала № 678, етаж V, ул. „Триадица” № 2, гр. София, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за организиране и провеждане на срещи за обмяна на опит между доставчици на нови социални услуги за деца в изпълнение на Дейност 5 от Проект BG051РО001-5.2.08- 0001по проект „Детство за всички”.

При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на  средствата за масово осведомяване.

При желание от Ваша страна да присъствате на отварянето на ценовите оферти, моля да се явите в 11:45 часа пред служебния вход на Министерството на труда и социалната политика, където ще бъдете насочени към залата.