На 24 септември 2014 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка за осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект “Управление на промяната чрез опит и знания”

19.09.2014г.

На 24.09.2014 г. (сряда) в 14.00 часа в сградата на Държавната агенция за закрила на детето, заседателна зала № 678, етаж V, ул. „Триадица” № 2, гр. София, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществената поръчка за осигуряване на логистика за организация и провеждане на събития по Проект BG051PO001-7.0.02-0003 “Управление на промяната чрез опит и знания”.

При отварянето на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на  средствата за масово осведомяване.

При желание от Ваша страна да присъствате на отварянето на ценовите оферти, моля да се явите в 13:45 часа пред служебния вход на Министерството на труда и социалната политика, където ще бъдете насочени към залата.