Недобра организация на работа и липса на безопасна среда установи проверка на ДАЗД в ЦНСТ Велинград

17.04.2015г.

<div class="single_news">

Проверка на ДАЗД в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – гр. Велинград, обл. Пазарджик установи, че качеството на грижата не гарантира спазването на Конвенцията за правата на детето и на Закона за закрила на детето. На децата и младежите не е осигурена безопасна среда, адекватно задоволяване на техните потребности и индивидуално внимание. Констатирано е и нарушаване на част от стандартите за социални услуги за деца.

Повод за извършване на проверката са изнесени в медиите данни за нарушения в Центъра, който е изграден по Проект „Шанс за всяко дете” и в него в момента са настанени 15 потребители с увреждания на възраст от 10 до 27 години, двама от които трудно подвижни.

Проверката установи:
<ul>
<li><strong>Гарантирани са образователните потребности на децата и младежите</strong> - десет от тях посещават Помощно училище, три - общообразователно. Осигурен е достъпът им до подкрепящи услуги. Дневен център за деца и младежи с увреждания посещават десет потребители, Център за обществена подкрепа – трима.</li>
<li><strong>Между персонала в ЦНСТ и потребителите на социалната услуга са създадени добри взаимоотношения</strong>, децата са спокойни, търсят вниманието на служителите без притеснение. Досиетата на потребителите са пълни, протичането на работната смяна се описва подробно.</li>
<li><strong>Организацията на работа не е добра, което води до </strong><strong>невъзможност за прилагане на индивидуален подход и грижа и неглижиране на потребителите</strong>. Социалните работници не участват в директната работа с децата, не изпълняват посочените в длъжностните си характеристики задължения за организиране на ателиета или друга социално-възпитателна дейност, и за подготовка на децата за училище. Новоназначените служители не са преминали въвеждащо обучение за работа с деца и лица с увреждания;</li>
<li><strong>Материалната база и обзавеждането на ЦНСТ</strong> не са съобразени напълно с потребностите на настанените потребители, <strong>не осигуряват тяхната сигурност и безопасност</strong>. Съществува риск от инциденти - някои от вратите са извадени и подпрени на стената, контактите в цялата сграда са необезопасени, някои от ключовете за осветлението са без капачки, в двора се съхранява дървен материал и има три огромни скални къса<em>.</em> В ЦНСТ се влиза и излиза с обувки, не се ползват калцуни или домашни чехли. Средата не отговаря изцяло на характеристиките на среда, близка до семейната.</li>
<li><strong>Храната не е достатъчно здравословна и разнообразна</strong>, количеството е еднакво за всички и не е съобразено с възрастовите им и специални диетични потребности. Не е създадена среда за хранене близка до семейната – сервира се върху барплот без покривка, използват се столове тип “щъркел”, без облегалки, които са функционално непригодни за целта.</li>
</ul>
За подобряване на грижата и гарантиране на висшите интереси на децата председателят на ДАЗД направи задължително предписание да бъдат обезопасени помещенията в ЦНСТ и в тях да се осигури нормална температура; на децата и младежите да се предоставя здравословна и разнообразна храна; работния график на служителите да гарантира индивидуално внимание и грижа за потребителите; за служителите да бъде осигурено обучение и супервизия.

</div>