НСЗД одобри изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г.

11.02.2010г.

Националният съвет за закрила на детето /НСЗД/ проведе 19-то си редовно заседание днес. То бе ръководено от Надя Шабани – председател на Държавната агенция за закрила на детето и председател на НСЗД.

В заседанието участваха Валентина Симеонова - зам.-министър на труда и социалната политика, Даниела Машева - зам.-министър на правосъдието, Веселин Вучков - зам.–министър на вътрешните работи, г-н Иван Ценов - зам.-министър на физическото възпитание и спорта, Гинка Чавдарова - изпълнителен директор на НСОРБ, Илиана Малинова - зам.-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане, Весела Караиванова - подуправител на НОИ. В заседанието участваха още Константин Томанов - секретар на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, представители на министерствата на здравеопазването, на образованието, младежта и науката, на външните работи, на културата, на НСИ, на Агенцията за хората с увреждания,НА Институцията на Националния омбудсман, както и ръководителите на неправителствените организации, членове на НСЗД.

Участниците в заседанието приеха доклада по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г., одобриха по принцип Националната програма за закрила на детето за 2010 г., като взеха решение да се прецизират текстовете в нея. НСЗД реши да се създадат три постоянни работни групи към Съвета:

„Координация на дейностите и политиките”, „Подобряване на грижата и услугите за детето и семейството”, „Превенция на насилието и злоупотребата с деца”, които да подпомагат работата на Съвета.

Членовете на НСЗД упълномощиха Надя Шабани да изготви писмо от името на Съвета до Министерски съвет и Министерството на финансите, относно искане за финансиране на нови социални услуги в общността.