ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В  ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ  ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20.05.2019г.

В навечерието на предизборната кампания за избор на членове за Европейски парламент, апелирамe към всички вас да съхраним децата, като не ги въвличаме в политическа агитация. В Държавната агенция за закрила на детето се получи сигнал за включване на кадри с деца в предизборна кампания на определена политическа сила. Закрилата на децата срещу въвличането им в политическа дейност е гарантирано както в редица международни актове, така и в националното ни законодателство. В чл. 11, ал. 1 от Закона за закрила на детето е регламентирано, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в дейности, неблагоприятни за неговото физическо, психическо, нравствено и образователно развитие. Ал. 4 на същия член постановява, че всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности. Съгласно Конституцията на Република България, политическите цели и политическите дейности са присъщи само на политическите партии, а Закона за политическите партии императивно забранява на същите да създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст. Тази забрана е въведена именно с цел защита на интересите на децата.

Безспорна е първостепенната отговорност на родителите за отглеждането и развитието на детето, и висшите му интереси са тяхна основна грижа, но отговорността да не се допуска въвличането на деца в политически дейности в хода на предизборната кампания, които са неприсъщи за тях, е споделена. Държавата се намесва чрез редица предвидени механизми в действащата нормативна уредба, чрез които се цели спазване на правата на гражданите, спазване на добрите нрави, но които са и гаранция за съблюдаване на интересите на децата. Напомняме, че Съветът за електронни медии осъществява специализиран мониторинг при провеждане на предизборна кампания, по отношение на дейността на доставчиците на медийни услуги, съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията. Централната избирателна комисия има правомощията да съблюдава за спазването на условията, организацията и реда за произвеждане на изборите в Република България, съгласно Изборния кодекс.

Както и в предходни предизборни кампании, напомняме, че за да се разгласяват лични истории и данни на деца, чрез показване на техния образ (фото- или видеоизображение), имена и други специфични признаци по които те могат да бъдат идентифицирани, като по този начин се създават предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на детето, съгласно Закона за защита на личните данни е необходимо наличието на определени условия. Законодателят е предвидил специална закрила на личността на детето. Чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето забранява сведения и данни за дете да се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1 от същия закон (това са случаите на задължително сигнализиране на дирекция „Социално подпомагане”, органите на МВР или Държавната агенция за закрила на детето, за нуждата от закрила на дете). По отношение на деца, спрямо които е предприета мярка за закрила, предвид тяхното особено положение, се изисква изрично писмено становище от органа за закрила, предприел мярката. Когато детето е навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни.

В тази връзка, апелираме към участниците в предизборната кампания, да се спазват посочените по-горе разпоредби и да се подхожда с повишено внимание и отговорност по отношение на децата. Не бива да се допуска въвличането на деца в политически дейности, предвид тяхната уязвимост и незрялост.

 

Държавна агенция за закрила на детето