Обучение за предоставяне на интегрирани социални услуги за деца се провежда в град Пловдив

26.01.2015г.

От 26 до 28 януари 2015 г. в град Пловдив се провежда обучение за предоставяне на интегрирани услуги за деца. На специалисти от секторите образование, здравеопазване и социални дейности от Южна България ще бъдат представени ирландския опит и модели за работа с деца в риск и подкрепа на семейството.

На обучението ще бъдат обсъдени услугата „приемна грижа”, подготовката за напускането на грижи на младежи, навършили 16 г., модели за семейна подкрепа, превенция, ролята на личния съветник. Ще се дискутират възможностите за прилагане в България на предложените модели, ограниченията пред въвеждането на интегрираните услуги и как те могат да се преодолеят.

Държавна агенция за закрила на детето насърчава развитието на интегрирани услуги чрез изпълнението на проект „Управление на промяната чрез опит и знания”, финансиран от ОП ”Развитие на човешките ресурси”, и провеждането на обучения за специалисти относно възможностите за съвместна работа в случай на дете в риск. Семинарите ще се проведат в четири областни града – София, Пловдив, Велико Търново и Варна. По този начин ще бъдат обхванати професионалисти от цялата страна.

До момента са обучени 53 експерти за интегрирани услуги по модела на Северна Ирландия. Обучители са социални работници от Белфаст с дългогодишен опит в областта на социалните услуги, преки участници в ирландския процес на деинституционализация. Те са автори на програми за обучения за въвеждане и укрепване на техники за планиране върху личността, за управление на резидентна грижа и интегрирани услуги за деца, в подготовката и работата с доброволци, разработването и прилагането на стратегии за работа в социални услуги за деца и в развитието на секторни политики за деца и младежи.

Тридневното обучение е финансирано по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето проект „Управление на промяната чрез опит и знания”, който е част от Плана за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на деца в Република България”.