Обучение на персонала на Центрове за настаняване от семеен тип стартира в град Благоевград

27.08.2014г.

Стартира обучението на част от социалните работници и специалисти, които ще се грижат за децата и младежите с увреждания в новоизградените центрове за настаняване от семеен тип в град Благоевград.

Обучението се финансира със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по изпълнявания от Държавната агенция за закрила на детето проект „Детство за всички”. Курсът се провежда от избраното чрез обществена поръчка Гражданско сдружение „Заедно за децата” и ще протече на два етапа в рамките на 3 дни. През септември през обучението ще премине и останалата част от персонала.

Изграждането на три центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище са заложени в програмата за разширяване на социалните услуги в община Благоевград и е финансирано изцяло със средства по ОП „Регионално развитие“. Общата стойност на проекта е 2 079 445 лева.

Във всяко едно от ЦНСТ ще бъдат настанени по 12 деца, а в Защитеното жилище ще живеят 8 младежи. Ще бъдат разкрити 37 нови работни места.

Държавната агенция за закрила на детето чрез проект „Детство за всички” извършва оценки на децата и младежите с увреждания, настанени в специализирани институции, подготвя ги за настаняване в новите услугии осигурява базовото обучение на персонала.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.