ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА (CDENF)

17.09.2020г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова взе участие в онлайн заседание на Управителния комитет за правата на детето към Съвета на Европа в качеството си на представител на България. Заседанието предостави възможност за обмяна на становища, свързани с подготовката на Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2022-2027). В заседанието участваха около 100 представители от всички европейски страни и членове на Съвета на Европа.

В рамките на заседанието се обсъдиха резултатите от Софийската стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021), както и беше направена ретроспекция на всички стратегии на Съвета на Европа през годините. Подчертано бе, че детските политики са приоритет на Съвета на Европа, както и на страните-членки. Основен извод е, че стратегията им дава важни насоки и ги подкрепя при реализирането на политиките за децата.

Участниците в срещата споделиха за сериозните предизвикателства пред всички държави във връзка с новата учебна година в условията на пандемията. Беше акцентирано не само върху важността от спазването на здравните препоръки, но и запазването на психическото здраве на децата. Споделиха се и притесненията в различни страни във връзка с присъственото и дистанционното обучение през учебната година в условията на епидемията.

По време на срещата членовете на Комитета обсъдиха научените уроци от приключващата през следващата година стратегия, като бяха очертани стъпките във връзка с разработването на новата стратегия (2022-2027).

В периода октомври – ноември 2020 г. ще бъде отправен призив към националните делегации, както и към експертите, които да подпомагат процеса за консултациите с деца. От ноември 2020 до юни 2021 ще се въвеждат  данните от тях, за да  могат да бъдат анализирани след юли 2021 г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.