Осем неправителствени организации са допуснати до процедурата за избор на членове на Националния съвет за закрила на детето

04.12.2015г.

<div class="single_news">

Осем организации бяха допуснати до участие в процедурата за избор на членове на Националния съвет за закрила на детето от квотата на неправителствените организации. Това са:
<ol>
<li>Национална мрежа за децата</li>
<li>Фондация "Асоциация Анимус"</li>
<li>Сдружение "SOS Детски селища"</li>
<li>Фондация "Лумос"</li>
<li>Национален алианс за социална отговорност</li>
<li>Сдружение "Дете и пространство"</li>
<li>Национална асоциация за приемна грижа</li>
<li>Национална асоциация на ресурсните учители</li>
</ol>
Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето, изборът на юридическите лица ще се извърши чрез гласуване. То ще се проведе в периода <strong>4 - 17 декември 2015 г.</strong> с попълване на изборна листа, одобрена от Председателя на ДАЗД, която можете да изтеглите от прикачения файл.

Всяка организация с право на глас може да гласува най-много за 8 организации (в това число и за собствената си кандидатура). За валидна ще се счита всяка изборна листа, в която е посочена поне една организация.

Попълнената изборна листа от допуснатите до избора организации следва да се изпрати по електронен път или по пощата до Секретриата на НСЗД на един от следните имейл адреси:
<ul>
<li><a href="mailto:milena.dyankova@sacp.government.bg">milena.dyankova@sacp.governm…;
<li><a href="mailto:mila.tashkova@sacp.government.bg">mila.tashkova@sacp.government…;
<li><a href="mailto:daniel.petrov@sacp.government.bg">daniel.petrov@sacp.government…;
</ul>
Съгласно Правилника за структурата, организацията и дейността на НСЗД организациите, получили най-много гласове от вота ще бъдат определени за членове на Съвета.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/izborna-lista-2015.doc&q…; download="all" viewer="microsoft"]

</div>

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.