Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Осем НПО са допуснати до участие в процедура за избор на членове на експертната група по деинституционализация

10.02.2016г.

Девет неправителствени организации подадоха заявления за участие в процедурата за избор на представители на гражданския сектор в състава на Постоянната експертна работна група /ПЕРГ/ за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Осем от тях отговорарят на критериите, заложени в утвърдения от съпредседателите на групата г-жа Ева Жечева – председател на ДАЗД, и г-жа Александрина Димитрва – изпълнителен директор на Фондация „Сийдър“, Механизъм за избор.

До участие в процедурата са допуснати:
<ul>
<li><strong>Сдружение „Еквилибриум“</strong></li>
<li><strong>Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“</strong></li>
<li><strong>Фондация „Лумос“ – клон България</strong></li>
<li><strong>Сдружение „</strong><strong>SOS Детски селища – България“</strong></li>
<li><strong>„Фондация за социална промяна и включване”</strong></li>
<li><strong>Сдружение „Дете и пространство“</strong></li>
<li><strong>Сдружение „Национална мрежа за децата”</strong></li>
<li><strong>„Надежда и домове за децата“ – клон България</strong></li>
</ul>
Пет от тях предстои да бъдат избрани за членове на ПЕРГ. Изборът се извършва от допуснатите до процедурата. Всяка организация има право да номинира до пет от допуснатите НПО, в т.ч. и себе си. Срокът за гласуване е<strong> до 15 февруари 2016 г</strong>. (понеделник) включително. Номинациите следва да бъдат подадени <strong>на електронен адрес <a href="mailto:cedarfoundationbg@gmail.com">cedarfoundationbg@gmail.com</a&gt; - </strong>до г-жа Александрина Димитрова, съпредседател на групата от квотата на неправителствения сектор,.

Сдружение „Карате Клуб Ронин 11“ не е допуснато до участие в избора, тъй като в подадените документи не е посочено по какъв начин опитът им в изпълнението на проекти и програми има отношение към процеса на деинституционализация на грижата за деца в България, не е описан и опит в предоставянето на социални услуги в общността и/или провеждането на обучения, свързани с осигуряването на грижа за децата.