ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ДОСТАВЧИЦИТЕ НА МЕДИЙНИ УСЛУГИ

11.06.2019г.

до доставчиците на

медийни услуги

 

Отворено писмо

 

Уважаеми доставчици на медийни услуги,

Държавната агенция за закрила на детето се самосезира от медийното отразяване на случая на дете, въвлечено в дейности неблагоприятни за неговото развитие, свързани с радикализация. Предвид правомощията на председателя на Държавната агенция за закрила на детето да координира и осъществява контрол по спазване правата на детето, незабавно са уведомени Дирекция  „Социално подпомагане” – Пловдив и ОД на МВР – Пловдив за предприемане на координирани междуинституционални действия, така че да се окаже подкрепа на непълнолетния и неговото семейство, без да се възпрепятства провеждането на досъдебното производство. Изпратено е писмо и до специализираните служби за борба с тероризма и радикализацията с искане да бъдат дадени насоки за реакция в подобна ситуация с оглед гарантиране правата и интересите на детето и оказване на необходимата подкрепа на семейството, в т.ч. при наличие на други деца в семейството, също така и за целенасочени превантивни действия по отношение на всички деца, с оглед избягване на други подобни случаи.

Случаите на деца, които се отразяват и обсъждат широко от медиите изискват предприемане на мерки за закрила на децата от въвличане в дейности, които биха имали негативни последици за тяхното физическо, умствено, нравствено и социално развитие. Поради своята неопитност и стремеж към подражание на възрастните, децата са една уязвима аудитория и затова съществуват международно признати стандарти за тяхната допълнителна защита от неподходящо и/или вредно медийно съдържание. В тази посока са и разработени Критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравствено и/или социално развитие на децата. Въпреки съществуването на критериите, посочени по-горе, както и на законовите изисквания, също и на разбирането на по-голямата част от журналистическата и медийна общност, че децата са специфична група, която се нуждае от допълнителна защита, често при отразяване на конкретни случаи на деца тези правила се нарушават.  

В тази връзка за пореден път напомняме, че при оповестяването от медии на прояви деца не следва да се посочват лични данни за тях, включително техните образи, за да не бъдат идентифицирани (особено когато се отнася за случаи на насилие върху деца или конфликтни семейни отношения), поради риска от повторна виктимизация, стигматизация, трудно предвидими негативни последствия в дългосрочен ефект върху развитието на детето и създаване на негативни нагласи по отношение на него, включително при неизяснени обстоятелства, предмет на съдебно разследване. Това в пълна сила е валидно както за децата, които са жертви на насилие или злоупотреба, но също така и за децата, за които се предполага, че са извършили насилие, противообществена проява, престъпление.

Чрез чл. 16 от Конвенцията на ООН за правата на детето се гарантира правото на всяко дете да бъде защитено срещу произволна или незаконна намеса в личния му живот, семейство, дом или кореспонденция, както и срещу незаконно посегателство срещу неговата чест и репутация. Член 16 трябва да се прилага към всички деца без дискриминация. В случаите на деца, заподозрени или обвинени в нарушаване на наказателния закон, разпоредбата на чл. 16 гарантира зачитане на правото на личен живот и неразгласяване на лични данни на всички етапи на следствието и процеса. Комитетът по правата на детето в свои коментари по въпроса е заявил, че „Личният живот на детето трябва да бъде напълно защитен на всички етапи на делото, включително по отношение на незаконни записи и възможно разгласяване от медиите“.   

Този основен принцип е заложен и в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето, където е регламентирано, че „сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1”. Същото се отнася и за деца, с предприета мярка за закрила, като в тези случаи разгласяване на сведения и данни се осъществява само с изричното становище на органа, предприел мярката за закрила. Когато детето е навършило 14 години, се взема и неговото съгласие за разгласяване на сведения и данни. В чл. 7, ал. 1 от същия закон е регламентирано задължението за съдействие, а именно задължението на всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила да уведоми незабавно дирекция „Социално подпомагане”, Министерство на вътрешните работи или Държавната агенция за закрила на детето.

            Сведения и данни за личността на дете, съгласно §1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето представлява всяка информация за детето по смисъла на Закона за защита на личните данни. Съгласно чл. 2 на същия, лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. В Закона за защита на личните данни е дадена легална дефиниция на „специфични признаци“ – такива, свързани с физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност на лицето, като тук се включва и образът на дете, възпроизведен върху всякакъв носител. 

С оглед предприемане на последващи действия, целящи гарантиране правото на детето, във връзка със закрилата на личността му, съгласно разпоредбата на чл. 11а от Закона за закрила на детето (ЗЗДет.), Държавната агенция за закрила на детето извършва проучване за установяване на административно нарушение по чл. 45, ал. 12 от Закона за закрила на детето от страна на информационна агенция, която в днешния ден разгласи сведения и данни за детето, а именно неговите имена, местоживеене, учебно заведение, клас, в който се обучава, имена на родител и неговото занятие.

Апелираме да се подхожда с повишено внимание към отразяване на истории, свързани с деца, предвид тяхната незрялост и уязвимост, стриктно да се съблюдават посочените нормативни разпоредби, с оглед спазване на правата и защита на интересите на децата.