Офелия Кънева е новият председател на Държавната агенция за закрила на детето

25.05.2016г.

Министерският съвет определи г-жа Офелия Кънева за председател на Държавната агенция за закрила на детето.

Офелия Кънева е експерт с дългогодишен опит в областта на защитата на детските права. В периода 2009-2011 г. заема длъжността директор на дирекция „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане. На този пост е осъществявала методическо ръководство на дейността за закрила на детето, участвала е в изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на закрилата на детето, разработвала е указания и методически материали по прилагането на нормативните актове, методически е ръководила предоставянето на социални услуги за деца.