Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева и Алексис Гусдил се ангажираха да подготвят деца, които да работят с деца за превенция на наркоманията

27.09.2017г.

Г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, се срещна с г-н Алексис Гусдил, директор на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании.

Госпожа Кънева приветства г-н Гусдил и му благодари за срещата. Тя запозна представителите на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании с дейността на Държавната агенция, като подчерта, че дейността ѝ се различава от тази всички на останали органи за закрила, тъй като има координиращи функции. ДАЗД също така е контактна точка по отношение на случаите на деца в риск от български произход на територията на чужда държава.

Госпожа Кънева представи един от основните приоритети на ДАЗД за 2017 г., а именно въвличането на децата във взимането на решения, които ги касаят. Българското правителство бележи успех в тази посока, тъй като всяко едно решение, отнасящо се до децата, се взема след санкцията на Съвета на децата, което беше приветствано и в международен план.

Тя подчерта, че анализите и данните на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании биха били изключително полезни, тъй като експертният състав на ДАЗД ежедневно дават методически указания на специалистите, работещи на терен с децата, а конкретно на тема „наркотични вещества“. Тези материали ще подобрят експертизата на Държавната агенция. В тази връзка, председателят на Държавната агенция отправи предложение към г-н Гусдил за иницииране на специализирани курсове за деца, които да подготвят своите връстници с цел превенция. Секретариатът на Съвета на децата може да подкрепи експертно този процес, като адаптира необходимите текстове за нуждите на младите хора. Г-жа Кънева отбеляза, че структурите на Националния център по наркомании биха допринесли за осъществяването на този процес.

Г-н Алексис Гусдил благодари на г-жа Кънева за отправената покана и предложения и посочи, че могат да бъдат изготвени съвместни анализи между ДАЗД и Центъра, тъй като един от основните приоритети на Центъра е обменът на добри практики. Г-н Гусдил даде конкретни предложения :
<ul>
<li>да се подготви експертна програма за превенция;</li>
<li>да се осъществи сътрудничество за разпространение на добри практики;</li>
<li>представител на ДАЗД, както и д-р Пламен Попов да присъстват на най - голямата конфереция по наркомании, която ще се състой през октомври</li>
</ul>
Той отправи покана за посещение на централата на Европейския център за мониторинг наркотици и наркомании, която да бъде направена съвместно с дете от Съвета на децата.

Г-н Гусдил поясни, че очаква до края на месец ноември 2017г. да бъдат планирани всички мерки и дейности, които ще се разработват съвместно. Също така заяви, че Центърът може да предостави подкрепа с високо качество ефективност, тъй като се провеждат проучвания за ефективност на практиките.

Двамата се разбраха за разработването на съвместен проект, който да бъде представен пред другите държави-членки по време на Българското председателство на Европейския съюз.

Г-жа Кънева приветства всички предложения на г-н Гусдил и заяви, че ще ангажира вниманието на Националния съвет за закрила на детето, тъй като това е основният механизъм на високо ниво за координация на държавната политика за закрила на детето в България. Председателят на ДАЗД  подчерта, че Държавната агенция разполага и може да предостави различни данни с аналитична цел, както и да събира специфични данни, необходими за конкретно проучване. В срок от 6 до 8 месеца могат да бъдат събрани и обобщени информационните карти, които да послужат за изготвянето на качествен анализ.

Г-жа Кънева сподели, че ДАЗД е в непрекъснат контакт с ВУЗ-овете, затова специалистите от висшите училища могат да бъдат привлечени като партньори.

Офелия Кънева благодари на г-н Гусдил за ползотворната среща и отправи предложение за видео поздравление от негова страна към членовете на Националния съвет за закрила на детето в някое от следващите му заседания.