Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева представи пред академичната общност в Благоевград българския модел за детско участие

13.12.2017г.

Българският модел за участие на децата във вземането на решения и формирането на политики, които ги засягат, беше представен пред академичната общност в Благоевград от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева.

В лекцията си г-жа Кънева анонсира серия от събития по време на българското председателство на ЕС, свързани с политиките за децата.

Студентите и преподавателите бяха запознати с функцията и постиженията на Съвета на децата, който е консултативен орган към правителството на Република България. В дискусията в Югозападния университет „Неофит Рилски‘‘ г-жа Кънева разказа за огромния интерес към българския опит,  който е даван за пример на редица международни форуми.