Офелия Кънева представи пред академичната общност в Благоевград българския модел за детско участие

13.12.2017г.

Българският модел за участие на децата във вземането на решения и формирането на политики, които ги засягат, беше представен пред академичната общност в Благоевград от председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Офелия Кънева.

В лекцията си г-жа Кънева анонсира серия от събития по време на българското председателство на ЕС, свързани с политиките за децата.

Студентите и преподавателите бяха запознати с функцията и постиженията на Съвета на децата, който е консултативен орган към правителството на Република България. В дискусията в Югозападния университет „Неофит Рилски‘‘ г-жа Кънева разказа за огромния интерес към българския опит,  който е даван за пример на редица международни форуми.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.