Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева: „Всеки орган по закрила на детето трябва припознае върховенството на детския живот”

22.02.2017г.

Днес председателят на Държавната агенция за закрила на детето Офелия Кънева се срещна със студенти от Югозападният университет „Неофит Рилски” в Благоевград. Темата на срещата бе „Правата на децата и модел за детско участие в политиката на България“, а в залата присъстваха студенти от първи до четвърти курс, както и техните преподаватели.

„Днешната ни среща е част от инициативата на ДАЗД за активно сътрудничество между академичните среди у нас и органите по закрила на детето. От края на миналата година стартирахме подобен род срещи-лекции, защото връзката между практиците и академиците е скъсана във времето“, каза в началото на лекцията Офелия Кънева.

Тя запозна студентите с органите по закрила на детето, за дейността и приоритетите на Държавната агенция, а именно: утвърждаването на модела за детско участие в обществения и политически живот, разгръщането на политиките за деца за всички деца и въвличането на професионалните общности. Като един от най-важните от тях е детското участие в правенето на политика за деца. „Нямаме право друг да решава съдбата на децата вместо тях”, категорично заяви г-жа Кънева. „За това трябва да създадем достатъчно ясен, проследим и категоричен механизъм, при който всяко решение, касаещо децата, да бъде съобразено с тяхното лично мнение и участие в процеса и всеки орган по закрила на детето трябва припознае върховенството на детския живот”, допълни още тя.

След краткото запознаване с дейността на държавната агенция за закрила на детето, последваха и въпроси относно деинституционализацията и нейния втори етап през тази година; въпроси относно липсата на кадри в социалната дейност; въпроси за практическото подпомагане на децата и техните родители от страна на експертите, работещи в отделите „Закрила на детето” към Агенцията за социално подпомагане.

За финал на срещата Офелия Кънева и присъстващите преподаватели се обединиха около необходимостта от сътрудничество между академичната общност и специалистите в областта на секторните и интегрирани практики, които гарантират права на децата и подкрепят семействата в Република България.

[su_slider source="media: 3252,3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,3262" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]