Офелия Кънева: „Децата бежанци заслужават да работим заедно, за да им осигурим подходящата грижа и внимание"

30.05.2017г.

„Децата бежанци заслужават да работим заедно, за да им осигурим подходящата грижа и внимание. По този начин ще им дадем възможност да израснат като пълноценни личности. И като човек, и като майка смятам, че всеки може да попадне в подобна кризисна ситуаци и да има нужда от подадена ръка“, с тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето  г-жа Офелия Кънева се обърна към участниците в кръглата маса „Възможности за по-добра закрила за децата бежанци в България”. Форумът се организира от ДАЗД и Българският червен кръст, с подкрепата на международната неправителствена организация „Тер дез ом”. Той бе открит от акад. Христо Григоров – председател на БЧК.

Темата провокира активен диалог сред всички заинтересовани страни по отношение на предизвикателствата и възможните начини за подобряване на закрилата и условията на живот за децата бежанци и в частност непридружените непълнолетни лица, пребиваващи в България.

Според данните, 42 % от влизащите в страната ни деца са без възрастен придружител, а всяко пето от тях е под 14 г. Проблем е установяването на възрастта на част от тези деца, както и назначаването на настойници и попечители. За разрешаването на тези трудности работна група, ръководена от ДАЗД, разработва алгоритъм за действие и координиране на усилията на ангажираните институции и международни и неправителствени организации.

Ръководителят на мисията на Международната организация по миграция Радослав Стаменков изрази готовността на екипа си за изграждане на център за настаняване на непридружените деца в гр. София. Председателят на ДАЗД допълни, че са необходими поне две услуги от подобен тип в страната, в които тези момчета и момичета в уязвимо положение да получават внимание и грижи. За да се запознаят отблизо с нуждите на децата-бежанци и да видят как се осъществява закрилата им, г-жа Кънева покани участниците в кръглата маса да посетят заедно някой от регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците.

От Националното сдружение на общините в Република България бе подчертано, че местните власти са в готовност за осигуряване на грижа на децата, като бъдат използвани възможностите на изградените резидентни услуги. Необходимо е обаче да има подготовка както на децата-бежанци, така и на живеещите в центровете от семеен тип момчета и момичета, на служителите в тях и на местната общност. По този начин ще се постигне по-добра социализация и адаптация .

Спазването на Конвенцията на ООН за правата на детето и осигуряването на най-добрата грижа бе акцент в изказванията на г-жа Мария Хесус Конде – представител на УНИЦЕФ за България, и на г-н Матаис Льо Рут – представител на ВКБООН.

За да споделят своя опит по отношение на подпомагането на непридружените и разделени малолетни и непълнолетни деца чужденци в срещата се включиха представители на дипломатическите мисии на Холандия, Великобритания, Германия, Франция, Словакия, Словения, Полша, Люксембург, Ирландия, Чехия и Гърция.

Добри практики и проблемни аспекти от работата в подкрепа на деца и младежи, принудени да напуснат родните си места, споделиха представителите на БЧК, международната неправителствена организация „Тер дез ом” и „Каритас-България“.

В срещата взеха участие и представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, ВКБООН, Омбудсмана на Република България, Агенция за социално подпомагане и др.

[su_slider source="media: 2882,2883,2884,2885,2886,2887,2888" limit="84" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]