Офелия Кънева: „Няма да допуснем детската съдба да зависи от планове, свързани със строителство, с актуване на сгради и други

21.11.2016г.

Днес в град Монтана се състоя среща с представители на мeстната власт и регионални структури с председателя на ДАЗД Офелия Кънева. Това е част от поредицата срещи, организирани по инициатива на г-жа Кънева.

На срещата присъстваха областният управител Ивайло Петров, кметът на град Монтана Златко Живков, представители на местната власт, на Регионалните управления по образование, Регионалните дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните здравни инспекции, Областните дирекции на МВР, неправителствени и бизнес организации с участие в социалната сфера, доставчици на социални услуги за деца, както и организации, развиващи форми на детско участие и детско самоуправление от областите Видин и Враца.

За да се повиши общественото внимание към правата и проблемите на всички деца в страната, председателят на ДАЗД стартира поредица от срещи на регионално ниво. Целта е да се запознаят на местно равнище органите по закрила, неправителствените организации и бизнеса, с приоритетите в политиката за деца през 2017 г.: разгръщане на политиката към всички деца, развиването й с участието на професионалните среди;  утвърждаване на детското участие в обществения и политически живот не само на страната, но и в международен мащаб, и обединяване на усилията на ангажираните институции за създаване и прилагане на мерки, гарантиращи подходящата среда за развитие на младите хора.

„Смело мога да твърдя, че първият етап на деинституализацията у нас  приключи в началото на 2016 г., а резултатите на България са най-добри от всички останали страни, независимо от грешките, които допуснахме“. Това сподели с присъстващите Офелия Кънева и още: „През втория етап няма да допуснем децата да бъдат пренасяни като куфари, защото не може детската съдба да бъде подчинена на планове, свързани със строителство, с актуване на сгради и други административни уредби ”.

В Монтана има 19 социални услуги, насочени към деца и младежи в рискови групи, каза кметът Златко Живков.

"Това, което има като резултати, само по себе си говори, че сме на прав път. Комплексите за здравни социални услуги, които не изключват здравните услуги, в никакъв случай не са здравни заведения", каза още той.

[su_slider source="media: 3679,3680,3681,3682,3683,3684,3685,3686" limit="47" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.