Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Офелия Кънева: „Събрали сме се с една обща кауза – създаване на по-добри условия за живот за децата на България“

02.03.2017г.

[su_slider source="media: 3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,3216,3217" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]

Днес се проведе първото за тази година заседание на Националния съвет за закрила на детето в зала 4-ри на Министерски съвет. За първи път в историята на съвета присъства ресорния вицепремиер д-р Илко Семерджиев.

Над 40 експерти и представители на институциите по закрила на детето се включиха в днешното заседание и то се проведе при пълен кворум – присъстваха всичките 25 членове на Националния съвет за закрила на детето.

„Вие сте най-важните хора, защото отговаряте за най-важното нещо – децата. Поемам като ангажимент това да стане приоритет на цялото сегашно правителство, независимо от негова продължителност във времето“. С тези думи д-р Илко Семерджиев приветства членовете на Националния съвет.

Екипът на Държавната агенция за закрила на детето успя да организира и да събере за заседанието Румен Брусарски, зам.- министър на финансите, Венцислав Катинов, зам.- министър на вътрешните работи, д-р Атанас Кундурджиев, зам.- министър на здравеопазването, Лазар Лазаров, зам. - министър на труда и социалната политика, Ана Ананиева, зам.- изпълнителен директор на АСП, Деница Сачева, съветник на министър Илко Семерджиев, Николай Николов, директор на гл. дирекция „Миграция“ към МВР, Петя Първанова, председател на Държавната агенция за бежанците, Радост Раданова от Министерство на млдежта и спорта, Константин Томанов, секретар на ЦКБППМН, Даниела Ушатова от НСОРБ, както и представители на неправителствени организации - г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ в България, Георги Богданов, председател на Национална мрежа за децата, Надежда Стойчева, директор Фондация „Анимус”. На заседанието участие взе и Йоана Захариева, председател на Съвета на децата към ДАЗД, която запозна всички присъстващи със решенията, предложенията и инициативите на децата за настоящата година.

Дневния ред включваше 9 точки, като най-важните от него бяха:
<ol>
<li>Деинституционализацията на Домовете за медико-социални грижи за деца;</li>
<li>Информация относно ситуацията на непридружените деца-чужденци на територията на Република България;</li>
<li>Представяне на проект на План за действие (2017-2018) за изпълнение на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020;</li>
<li>Информация за подготовката на 17 семинар на АСЕФ по правата на детето, който ще се проведе през ноември 2017 г. в гр. София.</li>
</ol>
Проблемът относно непридружените деца е във фокуса на всички органи по закрила на детето още от 2013г., но чак сега всички институции се обединиха в усилията си относно неговото разрешаване. Членовете на НСЗД подкрепиха създаването на специализирани услуги за настаняването на непридружените деца, с оглед предоставяне на качествени грижи за тази група деца.

Също така се взе решение за създаването на междуинституционална работна група, която да изработи алгоритъм за работа по случаи на непридружени деца – чужденци на които им е отказан статут (бежански или хуманитарен) и непридружени деца-чужденци, които не желаят да кандидатстват за статут. Работната група ще е под ръководството на ДАЗД, а документа трябва да се изработи до началото на месец май 2017 г.

И още едно важно решение с взе днес – създаване на постоянна междуинституционална работна група към Националния съвет за закрила на детето, която да изработи институционален механизъм за координация на изпълнението на препоръките на Комитета на ООН за правата на детето.

Националния съвет за закрила на детето ще заседава 4-ри пъти в година – на всеки три месеца, и на всяко от заседанията ще бъдат представяни по две добри практики по отношение на работа с деца. Днес това бяха фондация „АСИСТ“, които  представиха подпомагаща технология за комуникация на деца с увреждания и концепцията на Български червен кръст за идеен проект за Център за временно настаняване и грижи за непридружени и разделени малолетни и непълнолетни деца-чужденци, включително придружени малолетни/ непълнолетни деца – чужденци в риск.