Офелия Кънева : 6000 деца са потърсили помощ на тел.116 111

28.10.2017г.

-<strong>Г-жо Кънева, в Пловдив ще председателствате заседанието на Националния съвет за закрила на детето. Кои основни теми ще бъдат разисквани по време на заседанието?</strong>

-Заседанието се провежда извън София като послание за значението, което имат регионалните и местни аспекти при планиране на политиките за децата. Пловдив избрахме заедно с г-н Славчо Атанасов, председателя на Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта, с когото работим в отличен синхрон от началото на мандата на 44-fто Народно събрание.

-<strong>Разкажете повече за Националната телефонна линия за деца в риск 116 111. Има ли много сигнали, кои са най-фрапиращите случаи, какви мерки предприемате?</strong>

-Националната телефонна линия за деца е отворена 24 часа в денонощието и сигнал може да се приеме от всяка точка на страната, напълно безплатно. Номерът 116 111 е унифициран международен номер за деца - така, както е унифициран и номер 112 например. На линията, която се управлява от Държавната агенция за закрила на детето, децата, техните семейства и професионалисти могат да бъдат консултирани и подкрепени по най-различни въпроси, които касаят децата. Линията е един от способите, по които най-лесно подрастващите да могат да споделят за насилие върху тях, да бъдат информирани и консултирани към кого могат да се обърнат за помощ и подкрепа. Тя е достъпна за всички деца, включително и за тези от уязвими групи, както и за мигранти, които могат да бъдат консултирани на английски език. В момента, ако бъде получен сигнал за дете, което е в рискова ситуация и се нуждае от закрила, този сигнал се препраща незабавно първоначално устно, а след това и писмено до органите за закрила на детето за извършване на проучване и предприемане на мерки за закрила на детето. А това са дирекциите „Социално подпомагане“ или органите на МВР. Екипът на Държавната агенция за закрила на детето проследява работата по всеки един от постъпилите сигнали, като оказва и необходимата методическа подкрепа.

През настоящата година обажданията за случаи на насилие са били най-често от деца - над 6 000 пъти, като преобладаващо консултациите са били свързани с любовни връзки и сексуални взаимоотношения, следвани от семейни проблеми и търсене на информация и едва след тях са тези свързани с насилие. Има и немалък брой обаждания, в които малките споделят за суицидни мисли, като в тези случаи на тях е оказвана незабавна психологическа подкрепа.

-<strong>От година и половина сте председател на Държавната агенция за закрила на детето, с какви проблеми се сблъсквате?</strong>

-Най-голямото предизвикателство беше да накараме професионалистите, работещи с деца, както и академичната общност да се включат активно в разработването на политиките за подрастващите.

Проблемите на децата са отговорност на цялото ни общество. За мен е важно да помогнем на професионалистите работещи с деца на терен да се познават помежду си и да работят в синхрон в полза на всяко дете ежедневно.

Активно работим в тази посока. Ще дам и конкретен пример. Преди дни беше организирана среща от наша страна, в партньорство с Регионалното управление на образованието - София - град, с директорите на 60 столични училища, на която обсъдихме трудностите, предизвикателствата, проблемите, които срещата професионалистите, работещи директно с децата. Такива срещи до края на настоящата учебна година ще бъдат организирани и проведени с ръководствата на всички училища в страната.

-<strong>Случаите на насилие сред децата са нараснали два пъти за три години. Как си обяснявате тази тревожна статистика?</strong>

-Най-честата причина за проява на агресия от дете е преживяно насилие от него, предимно в семейството му. То може да бъде и свидетел на насилие, упражнявано върху единия родител от страна на другия, а на следващо място - в образователната институция. Причина за проява на агресия са родителските конфликти и въвличането на детето в тях. Всяка проява на агресия се отразява изключително негативно на детската психика и тези деца впоследствие също се проявяват като агресори. Под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето работи междуинституционална работна група, която мониторира, координира работата на институциите по изпълнение на конкретните мерки и дейности, които са заложени за справяне с този феномен насилие и агресия над деца.

-<strong>Какво трябва да се предприеме, за да се противодейства на агресията при децата? Каква е вашата позиция?</strong>

-Трябва много активно да се набляга на добрия пример и личната ангажираност. Агресията сред децата не е пожар в съседното село. Този феномен касае всеки един от нас и ние трябва да разполагаме със серия от лични добри примери, с които да се противопоставим. Работим в посока на популяризиране на добрите практики, а има много такива и в социалната система и в образователната. За справяне с агресията трябват целенасочени усилия не само на институциите, но и на обществото като цяло, на семейството, в което детето израства като личност.

-<strong>Все повече се говори и за една нова група деца в риск - деца, чиито родители работят в чужбина. Какви мерки могат да се вземат за тяхна защита?</strong>

-При всеки подобен случай, подаден към ДАЗД, ние сме длъжни да сезираме Дирекция Социално подпомагане по местоживеене на детето. Социалните работници са длъжни да направят проверка на семейната и социална среда на детето и семейството. При установена липса на родител следва да се предприеме мярка за закрила на детето за настаняване в семейство на близки или роднини. С така предприета мярка, която е законово регламентирана в Семейния кодекс роднините придобиват възможността да представляват детето пред училищни институции и здравни заведения. Нужно е да се поясни, че делегираното на родителски права чрез пълномощни и декларации не е законово съобразно. Всички тези предприети мерки не лишават родителите от права. Държавната агенция за закрила на детето работи и в тази посока като се подготвя извършването на интегрирани проверки, които целят за установят какви конкретни проблеми имат тези деца и как се намесват системите за да ги подкрепят.

-<strong>България е на едно от първите места в Европа по самоубийства на деца. Къде се корени причината според вас?</strong>

-От 2015 до 2017 г. в Държавна агенция за закрила на детето са постъпили сигнали за 7 деца със суицидни опити и едно дете, което се е самоубило. През 2017 г. бяха приети два важни стратегически документа с решение на МС - Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г. и План за действие за нейното изпълнение за периода 2017-2018 г. В Плана е заложена конкретна дейност „Събиране и анализиране на информация относно случаите на суицид сред децата и изследване на причините за тях“, като се цели да бъде изготвен анализ с изведени причини за суицидни опити сред децата, който да послужи за планиране на политики за предотвратяване на тези случаи и оказване на адекватна и навременна подкрепа на детето. Такива опити са предотвратявани и след консултация на деца със специалисти психолози на Националната телефонна линия за деца 116 111.

-<strong>Вашият съвет към родители, учители и деца какъв е?</strong>

-Нека по-често се вслушваме в съветите на младите за въпросите, които пряко ги касаят.

Интервю във вестник "Марица" на г-жа Офелия Кънева