ОФИЦИАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ ПО ПОВОД ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

ОФИЦИАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ ПО ПОВОД ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ

05.03.2021г.

В навечерието на предизборна кампания за народни представители в 45-то обикновено народно събрание на Република България, се обръщаме с апел към лидерите на партии и всички останали участници в нея, да съхраним децата като не ги въвличаме в политическа агитация и използваме за политически цели. Нека поставим интересите на децата и правата им над всички други цели!

Често децата, поради своята неопитност и стремеж към подражание на възрастните, не биха могли да разберат правилно политическите идеи, поради което не следва да бъдат свидетели и неволни участници в съревнованието на политическите сили или индиректно да бъдат използвани за отправяне на такива послания към обществото. Законодателят в България е поставил личността на детето над обществения интерес от осигуряване на информираността на членовете на обществото, като е предвидил закрила на личността му в Закона за закрила на детето, където е посочено, че сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители, както и съгласието на самите деца, ако са навършили 14-годишна възраст, освен в случаите на задължително уведомяване на органите за закрила на детето за дете, което се нуждае от помощ в рискова ситуация. За децата, които са с мярка за закрила (настанени в приемни семейства, в семейства на роднини или близки, в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, или с мярка за закрила в семейна среда), предвид тяхното особено положение се изисква изрично писмено становище от органа за закрила, предприел мярката.

Тези задължения трябва да се изпълняват безпристрастно за всяко дете в България, без каквато и да е дискриминация, независимо от расата, цвета на кожата, пола, етика, религията, политическите или други възгледи, националния, етническия или социалния произход, имущественото състояние, инвалидност, рождение или друг статут на детето или на неговите родители или законни настойници. Това се отнася и за децата на обществени и политически фигури, които често са обект на засилен интерес в медиите и социалните мрежи. Тези деца се нуждаят от подкрепа и закрила срещу произволна намеса в личния им живот, както всички деца, поради риска от стигматизация, трудно предвидими негативни последствия в дългосрочен ефект върху развитието им и създаване на негативни нагласи по отношение на детето, включително при неизяснени обстоятелства. Никое дете не бива да страда от унизително публично представяне в обществото, независимо кои са неговите родители и близки роднини.

Практиката от отминалите предизборни кампании показва, че по време на публични събития се използват и разгласяват лични истории и данни на деца чрез показване на техния образ (фото- или видеоизображение), имена или други признаци, по които могат да бъдат идентифицирани[1], като така се създават предпоставки за нарушаване на личната неприкосновеност на детето. Обръщаме се и към медиите, които са един изключително важен участник в предизборните кампании. Всички ние в различните си роли и отговорности като професионалисти, родители и граждани, следва да се ръководим от редица норми и условия, които са свързани със защита на личността на детето[2], регламентирани в международните актове и националното ни законодателство.

Това не е налагане на цензура върху работата на медиите, а коректност към личността на най-малките човешки същества. Всички хора трябва да внимаваме да не се злоупотребява с информацията, която касае деца, в медиите и интернет пространството. Молим журналистите или гражданите преди да използват такава информация, предварително да се постараят да я проверят чрез различни достоверни източници, за да се избегнат и редица фалшиви новини и да се злепоставят деца. В хода на предизборната кампания има вероятност политически лица да се появяват в образователни институции (детски градини и училища) и социални услуги (центрове за подкрепа и настаняване от семеен тип), което следва да се тълкува и възприема като агитация, независимо от техните мотиви и намерения. Следва да се спазва Изборния кодекс[3] като не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения и институции.

Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

 

[1] Виж чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент

[2] Виж чл. 11, ал. 1 и 4 от Закона за закрила на детето; чл. 11, ал. 1 и 2 от Закона за предучилищното и училищното образование; чл. 20, ал. 4 от Закона за политическите партии.

[3] Виж чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс