Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Още една среща на председателя на ДАЗД Офелия Кънева с представители на МОН, АСП, неправителствени организации и психолози

10.05.2017г.

Вчера в Министерство на образованието и науката се състоя работна среща по повод агресията в училище, въвеждането на Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции.

На срещата присъстваха Офелия Кънева, председател на ДАЗД, представители на Министерство на образованието и науката, експерти от Агенция социално подпомагане, психолози, както от БАН, така и преподаватели от Софийски университет, представители на неправителствените организиции Национална мрежа за децата, „Анимус“, асоциация „Родители“.

По време на дискусията всички стигнаха до извода, че психолозите са тези професионалисти, които ще трябва да поемат посредническата роля между учители, ученици и родители.

Обсъдиха се отново краткросрочните и средносрочните мерки, като изготвянето на проект за изменение и допълнение на Наредба № 3/2006 г. за здравните кабинети в училищата (определяне на модели за осигуряване на медицинското обслужване в детските градини и училищата – чрез спешната помощ, чрез близки до детските градини и училищата лечебни заведения и други, и при отчитане на местните специфики и потребности); изготвянето на информационен материал в електронен формат – практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации, и публикуване на материала на електронните страници на училищата и на регионалните управления на образованието; подобряването на институционалните политики, насочени към превенция и противодействие на насилието – провеждане на беседи, на ролеви игри, открити уроци с участието на родителите, организиране на клубове по интереси от страна на по-големите ученици в подкрепа на учителите за превенция и противодействие на насилието; използване на подхода „връстници обучават връстници“ за популяризиране на правата на децата на закрила срещу насилие и на способите за сигнализиране за насилие; организиране и провеждане на обучения на директори, учители и други педагогически специалисти за поведение и реакции при инциденти и критични ситуации в образователните институции.

Дискутира се и темата за т.нар. „таблет деца“, за които граница между реалност и виртуалност не съществува, за които прага на насилието е много малък и за които побоят и юмруците не са страшни.

Взеха се решения за промяна в учебното съдържание, както и в начина на преподаване, така, че децата да бъдат заинтригувани.

През месец юни предстои още една среща на всички въвлечени с проблемите на децата и учениците институции.

[su_slider source="media: 2455" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]