Пет неправителствени организации са избрани за членове на Постоянната експертна работна група

05.05.2017г.

Пет неправителствени организации са избрани за членове на Постоянната експертна работна група  за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ (ПЕРГДИ). Това са:
<ul>
<li><strong>Сдружение „Еквилибриум“</strong></li>
<li><strong>Фондация „Лумос“ – клон България</strong></li>
<li><strong>Сдружение „Национална мрежа за децата”</strong></li>
<li><strong>„Надежда и домове за децата“ – клон България</strong></li>
<li><strong>Фондация „За нашите деца“</strong></li>
</ul>
&nbsp;

Посочените 5 (пет) неправителствени организации бяха единствените, заявили желание за участие в работата на ПЕРГДИ. Всички бяха допуснати до процедурата за избор след обстоен преглед на документацията и, съгласно Механизма за провеждането й, бяха избрани за новите членове на групата.

Постоянната експертна работна група, която се ръководи от председателя на ДАЗД г-жа Офелия Кънева и изпълнителния директор на Фондация „Сийдър“ г-жа Александрина Димитрова, осигурява координацията и комуникацията между всички участници в процеса на деинституционализация и мониторира изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.