Подготовката на Стратегията на СЕ за правата на децата 2016 - 2019 г. бе обсъдена на работна среща

11.11.2014г.

Стратегията на Съвета на Европа за правата на децата 2012 – 2015 г. бе тема на междуведомствена работна среща, организирана от Държавната агенция за закрила на детето. В срещата участва представителят на България в Комитета от експерти на СЕ по правата на детето г-жа Велина Тодорова, която ще бъде посредник между Съвета на Европа и България в подготовката на новата Стратегия за правата на децата за периода 2016 – 2019 г.

На форума бяха обсъдени предприетите от страната ни действия в изпълнение на четирите основни цели на Стратегията - Насърчаване на услуги и системи, съобразени с интересите на децата; Премахване на всички форми на насилие над деца; Гарантиране правата на децата в уязвими ситуации; Насърчаване на участието на децата. „Пред нас все още стои предизвикателството да подобрим сътрудничеството между институциите и да реализираме един цялостен интегриран подход в изграждането и изпълнението на политиките за деца, които в по-голяма степен да гарантират ефективна превенция и закрила от насилие, експлоатация, пренебрегване, изключване и дискриминация; участие във всички дейности, които ги засягат; предоставяне на услуги за деца и техните семейства, които да отговарят на техните нужди; повишаване на обществената осведоменост на децата; обучение на специалисти за работа с тях”, каза председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева.

Тя съобщи, че преглед на политиките и действията за изпълнение на всяка от четирите основни стратегически цели, формулирани в документа, които са заложени и в Националната програма за закрила на детето, ще бъде направен на заседания на Националния съвет за закрила на детето.

Тема на работната среща бяха и ангажиментите на България в подготовката на Стратегия на СЕ за правата на децата за периода 2016 – 2019 г. Проект на този документ ще бъде представен на Комитета на министрите за приемане на 31 декември 2015 г.

Новият стратегически документ ще бъде изготвен след широки консултации и анализ на нуждите и възможностите за реализиране на правата на децата, съобщи г-жа Велина Тодорова.  Вече са очертани трите области, на които ще бъде акцентирано в следващия период – последиците за децата и техните семейства от икономическата криза; нарасналото използване на новите технологии – възможностите и рисковете за децата и повишено внимание за развитие на умения на децата; хиперсексуализацията на обществото – как да се отговори на това. Г-жа Тодорова акцентира върху доклада на Венецианската комисия, анализирал присъствието на правата на децата в конституциите на държавите – членки на ЕС, който препоръчва да се променят Конституциите в посока въвеждането в тях на правата на децата. Все още в голяма част от европейските страни децата се разглеждат като нуждаещи се, а не като носители на права, и това трябва да бъде променено, каза г-жа Тодорова. В следващите три месеца в партньорство с ДАЗД и неправителствения сектор ще бъде изготвен първият вариант на доклада – анализ за изпълнението на Стратегията за правата на децата на СЕ за 2012 – 2015 г.