Подкрепено от ДАЗД НПО започва изследване как са защитени правата на децата в 12 български града

11.04.2016г.

Споразумение за сътрудничество подписаха председателят на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ г-жа Ева Жечева и председателят на Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола” /АЗНОП/ г-жа Геновева Тишева.

Двете организации ще обединят усилията си за изследване, мониторинг и анализ на приложението на законодателството и работата на органите и институциите в сферата на закрилата на детето, на действащите механизми за гарантиране на правата на детето, на съдебната практика и на практиката на прокуратурата.

В изпълнение на споразумението АЗНОП ще изследва как са защитени правата на децата в 12 български града /София, Варна, Бургас, Плевен, Русе, Силистра, Търговище, Перник, Пловдив, Хасково, Димитровград, Дупница/, и по-специално:

- достъпа на децата до правосъдие, правно представителство, правна помощ за всички процедури, които засягат правата на децата - граждански, административни, наказателни, с акцент при дела и конфликт между родители за родителските права, както и при процедури спрямо деца извършители на правонарушения;

- защитата на децата срещу насилие, защита срещу домашно насилие и при домашно насилие между родители, защита срещу ранни, насилствени бракове;

- защитата на децата в семейството и при процедури за извеждане от семейството, настаняване в приемна грижа, както и при реинтеграция в биологичното семейство;

- проблемите в практиката при приложението на института на настойничеството и попечителството.

ДАЗД и АЗНОП ще работят за промяна на нагласите и повишаване на информираността, знанията и уменията на професионалистите, работещи с деца за предотвратяване на различните форми на насилие, развитие на детското участие.

Двете организации ще си сътрудничат при изготвянето стратегически документи, свързани с предотврятаване на насилието в различните му форми, с акцент върху домашното насилие, злоупотребата, трудовата и секуалната експлоатация на деца, както и при изготвяне на предложения за промени в законодателството, свързано с правата на детето.