Подобряване на организацията и качеството на работа на ДАЗД ще бъде постигнато чрез изпълнявания проект по ОПАК

20.11.2014г.

С финансовата подкрепа на оперативна програма Административен капацитет Държавната агенция за закрила на детето предприема мерки за подобряване на ефективността си. Агенцията реализира проект „Изготвяне на функционален анализ за подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Държавната агенция за закрила на детето”, който бе представен пред медиите на пресконференция днес, в  която участва екипът на проекта.

Проектът се осъществява по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация” и е с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Ще бъде направен анализ на функционалната и организационната структура на ДАЗД и ще бъде изготвен план за действие за подобряване на дейността на експертите, което ще гарантира повишаване на административния капацитет на Агенцията и избягването на дублиращи се функции, съобщи ръководителят на проекта. Въз основа на препоръките, направени във функционалния анализ, ще бъде разработен и проект за нов устройствен правилник, чрез който да бъде оптимизирана структурата на агенцията.

Основната цел на проекта е създаване на условия за организационно развитие и повишаване на ефективността на ДАЗД като единствен специализиран орган на Министерския съвет за осигуряване на качествено прилагане на държавната политика за закрила на детето в Република България.

С реализирането на проекта ще се подобри организацията и качеството на работа на ДАЗД и ще бъде създаде ясна визия за нейното дългосрочно институционално развитие. Оптимизирането на дейността и прилагането на принципите на доброто управление ще бъдат механизъм за формирането на гъвкава и адекватна на динамиката на процесите политика по закрила на правата на децата.