Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Подписано беше Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, нравствено и/или социално развитие

05.11.2018г.

Председателите на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова,  на Съвета за електронни медии г-жа София Владимирова и на Управителния съвет на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) г-н Атанас Генов, генералният директор на Българската национална телевизия г-н Константин Каменаров, представители на Българското национално радио и на други доставчици, които не са членове на  АБРО, подписаха Споразумението за 2018 година за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, съгласно изискванията на чл.32, ал.6 от Закона за радиото и телевизията.

Критериите за оценка на съдържание са показателите, по които се оценява съответствието на програмите и техните елементи (аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание) с изискването на разпоредбата на чл.17а от Закона за радиото и телевизията с цел защита на правата и интересите на децата през цялото времетраене и съдържание на програмите.

 

Доставчиците на медийни услуги - линейни и нелинейни - са длъжни да спазват правата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и в други нормативни актове, 2 като при осъществяването на своята дейност са длъжни да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, и да се ръководят от принципите в чл. 10 от Закона за радиото и телевизията.

 

Медийната среда е изключително динамично развиваща се, а защитата на детската аудитория е в интерес на цялото общество и е съвместна грижа - не само на институциите, бизнеса, родителите и на лицата, които полагат грижи за деца.

Критериите бяха променени през 2017 г. за пръв път от тяхното приемане през 2011 г., за да отразят развитието на медиите и младите хора в условията на дигитално общество. Успешното съдействие между регулаторните органи - СЕМ и ДАЗД, организацията на доставчиците на медийни услуги - АБРО, обществените медии – БНТ и БНР доведе до въвеждането на единни саморегулаторни мерки и уеднаквяване на практиките на телевизионните оператори, с които да обозначават съдържание, неблагоприятно за различните възрастови групи от детската аудитория.

Целта на приетите промени бе да се въведат официално в Република България добрите европейски практики, като на аудиторията се предоставя един допълнителен сигнал за неблагоприятно съдържание, който да помогне на родителите да предпазят децата от неподходящо съдържание.