Подписано беше Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, нравствено и/или социално развитие

05.11.2018г.

Председателите на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова,  на Съвета за електронни медии г-жа София Владимирова и на Управителния съвет на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО) г-н Атанас Генов, генералният директор на Българската национална телевизия г-н Константин Каменаров, представители на Българското национално радио и на други доставчици, които не са членове на  АБРО, подписаха Споразумението за 2018 година за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие, съгласно изискванията на чл.32, ал.6 от Закона за радиото и телевизията.

Критериите за оценка на съдържание са показателите, по които се оценява съответствието на програмите и техните елементи (аудио-визуални предавания, радиопредавания, различни форми на търговски съобщения и други елементи от програмното съдържание) с изискването на разпоредбата на чл.17а от Закона за радиото и телевизията с цел защита на правата и интересите на децата през цялото времетраене и съдържание на програмите.

 

Доставчиците на медийни услуги - линейни и нелинейни - са длъжни да спазват правата на децата, уредени в Закона за закрила на детето и в други нормативни актове, 2 като при осъществяването на своята дейност са длъжни да не допускат участие на деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата, и да се ръководят от принципите в чл. 10 от Закона за радиото и телевизията.

 

Медийната среда е изключително динамично развиваща се, а защитата на детската аудитория е в интерес на цялото общество и е съвместна грижа - не само на институциите, бизнеса, родителите и на лицата, които полагат грижи за деца.

Критериите бяха променени през 2017 г. за пръв път от тяхното приемане през 2011 г., за да отразят развитието на медиите и младите хора в условията на дигитално общество. Успешното съдействие между регулаторните органи - СЕМ и ДАЗД, организацията на доставчиците на медийни услуги - АБРО, обществените медии – БНТ и БНР доведе до въвеждането на единни саморегулаторни мерки и уеднаквяване на практиките на телевизионните оператори, с които да обозначават съдържание, неблагоприятно за различните възрастови групи от детската аудитория.

Целта на приетите промени бе да се въведат официално в Република България добрите европейски практики, като на аудиторията се предоставя един допълнителен сигнал за неблагоприятно съдържание, който да помогне на родителите да предпазят децата от неподходящо съдържание.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.