Позиция на МТСП и ДАЗД във връзка с проекта на Национална стратегия за детето (2019-2030 г.)

Позиция на МТСП и ДАЗД във връзка с проекта на Национална стратегия за детето (2019-2030 г.)

05.02.2019г.

Във връзка с днешната пресконференция на Национална асоциация "Поход за семейството“ и направените коментари и интерпретации по проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето изразяват следната позиция:

Основната цел, която новата Национална стратегия за детето си поставя, е всяко дете в България, на всеки етап от детството си, да живее и да се развива в сигурна и насърчаваща развитието му среда. Това означава на първо място да се осигури подкрепа за повишаване на капацитета, както на родителите, така и на професионалистите, които работят с децата. Поради това категорично отхвърляме отправените в публичното пространство манипулативни твърдения, че „държавата противопоставя интересите на децата и родителите“ и налага на семействата „задължителни изисквания, прескачайки ролята на родителите“.

Убедени сме, че държавата има своята отговорност да подпомага децата и техните семейства, да им предоставя ресурси, подходящи условия, среда и възможности за по-качествен живот. Родителите са тези, които най-добре знаят от какво има нужда тяхното дете и държавата може да ги подкрепи като мобилизира усилията на държавните институции и гражданското общество. Именно заради това основна цел на проекта на Националната стратегия за детето е да се подобри  взаимодействието между институциите в сферите на здравеопазването, образованието, социалната политика и политиката на сигурност.

Съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето, родителите имат първостепенна отговорност за осигуряване висшите интереси на детето да бъдат първостепенно съображение. Родителите или, според случая, законните настойници, попечители или други лица, при които детето е настанено, носят отговорност за отглеждането и развитието на детето.

Държавата, чрез нейните органи, е отговорна да предприеме подходящи стъпки, за да подкрепи родителите при изпълнението на техните отговорности, както е регламентирано в чл. 47, ал. 1 от Конституцията на Република България: „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата.“

Категорично отхвърляме и твърдението, че ако стратегията се приеме „66% от родителите ще бъдат подложени на наказателно преследване“. Целта на стратегията не е да санкционира родителите, а да ги подкрепи в правилния избор на метод на възпитание. В проекта на документа се предвижда въвеждане на пълна и изрична забрана за телесно наказание над деца, за да се гарантира, правото на всяко дете да живее в сигурна и защитена от насилие среда.

Не отговаря на истината и твърдението, че проектът на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. „нарушава Закона за нормативните актове и към нея липсва финансова обосновка и предварителна оценка на въздействието“. Стратегията е рамков дългосрочен и интегриран документ, който цели обединяване на политиките, свързани с децата и подкрепата на родителите, както и тяхното адекватно финансиране. За изпълнението й ще се разработи Пътна карта, която ще включва междинните индикатори, които трябва да се постигнат във всеки 3-годишен период. Финансовата рамка за съответния тригодишен период ще бъде предмет на тригодишните национални програми за изпълнение на стратегията.

В заключение бихме искали да подчертаем, че проектът на документа беше разработен от междуведомствена експертна работна група към Националния съвет за закрила на детето, включваща представители на: Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието,  Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата; Агенция за социално подпомагане, Национална комисия за борба с трафика на хора, Национален съвет по наркотичните вещества, Национален статистически институт, Национален осигурителен институт, Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национално сдружение на общините в Р България, както и представители на 12 юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност закрила на децата.

В процеса на подготовка на стратегическия документ са проведени консултации и обществени обсъждания с активното участие на родителски организации, професионални съсловия и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, държавните институции, законодателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки формирования, ученически парламенти, както и граждански, международни и други организации, работещи с деца. В резултата на това проектът на Националната стратегия за детето 2019-2030 г. обединява визията на всички заинтересовани страни за посоката на развитие на бъдещите поколения граждани на България.