Покана за участие на юридически лица с нестопанска цел в процедура за избор на членове на Постоянната експертна работна група за

18.04.2017г.

Г-жа Офелия Кънева, председател на Държавната агенция за закрила на детето, и г-жа Александрина Димитрова, изпълнителен директор на Фондация „Синйдър“, в качеството си на съпредседатели на Постоянната експертна работна група за подпомагане координацията на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” (ПЕРГ) обявяват <strong>процедура за избор на 5 неправителствени организации</strong>, които да бъдат включени в състава на групата. Процедурата ще бъде проведена съгласно утвърден от съпредседателите Механизъм за избор.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за членове на ПЕРГ, са следните:
<ol>
<li>да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел с обществена полза за период не по-кратък от 3 години към датата на подаване на заявлението по чл. 3 ал. 2;</li>
<li>да имат опит в управлението и изпълнението на проекти и програми, свързани с процеса на деинституционализация на грижата за деца в България;</li>
<li>да имат опит в предоставянето на социални услуги в общността, услуги за превенция и реинтеграция, форми на грижа за деца и подкрепа на семействата и/или в провеждането на обучения, свързани с предоставянето на грижа за децата.</li>
</ol>
Съгласно Механизма, неправителствените организации подават заявление за участие в процедурата за избор до съпредседателите на Експертната работна група <strong>в срок до 17:30 часа на </strong><strong>24</strong><strong> април 2017 г.</strong> В заявлението е необходимо да бъдат посочени мотивите на организацията за участие в работата на групата и към него да бъдат приложени документи, удостоверяващи, че организацията отговаря на изискванията. Документите се представят с печат и подпис на представляващия организацията.

<strong>Нужните документите неправителствените организациите изпращат на пощенски адрес гр. София, бул. „България“ 69, ет. 3, П.К. 1404,  Фондация „Сийдър“ за Александрина Димитрова, или сканирани на електронен адрес cedarfoundationbg@gmail.com</strong>.

Кандидатстващи организации ще бъдат уведомени за това дали са допуснати за участие в процедура за избор. След това, в съответствие с Механизма, неправителствените организации, които са заявили интерес за участие в работата на групата и отговорят на изисквания за представителство в нея, сами ще изберат бъдещите членове на Експертната работна група.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/mehanizumzaizbornanpochl…; download="all" viewer="google"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/deklaratsiaobrazetsergnp…; download="all" viewer="microsoft"]