ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ ОТ УКРАЙНА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ ОТ УКРАЙНА

15.03.2022г.

ЛИЦА ТЪРСЕЩИ ЗАКРИЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Гражданите на Украйна се допускат на територията на Република България с безвизов режим, независимо техните лични документи.
Всеки чужденец може да заяви желание за предоставяне на закрила в Република България. Искането за предоставяне на закрила се осъществява лично и по собствена воля.
Молба за предоставяне на закрила може да бъде в устна, писмена или друга форма, като при необходимост Ви се осигурява преводач или тълковник. Молбата трябва да съдържа Вашите лични данни, както и конкретните искания към Република България. Република България предоставя четири вида закрила на чужденци по реда на Закона за убежището и бежанците:
Председателят на Държавната агенция за бежанците предоставя статут на бежанец и хуманитарен статут.
СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ И ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ
Статут на бежанец в Република България се предоставя на чужденец, който поради основателни опасения от преследване, основани на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група, се намира извън държавата си по произход и поради тези причини не може или не желае да се ползва от закрилата на тази държава или да се завърне в нея.
Хуманитарен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за предоставяне на статут на бежанец и който не може или не желае да получи закрила от държавата си по произход, тъй като може да бъде изложен на реална опасност от тежки посегателства, като:
1. смъртно наказание или екзекуция, или
2. изтезание, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание, или
3. тежки заплахи срещу живота или личността на цивилно лице поради безогледно насилие в случай на въоръжен международен или вътрешен конфликт.
Хуманитарен статут може да бъде предоставен и по други причини от хуманитарен характер, както и поради причините, посочени в заключенията на Изпълнителния комитет на Върховния комисар на Организацията на обединените нации за бежанците. Той се предоставя по преценка на председателя.
ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА
Временна закрила в Република България се предоставя от Министерският съвет и се въвежда с решение на Съвета на Европейския съюз.
Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат държавата си по произход, поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не могат по тези причини да се завърнат там.
Срокът на временната закрила се определя с решението на Съвета на Европейския съюз.
Чужденец може да заяви желание за предоставяне на международна закрила лично пред длъжностно лице в Държавната агенция за бежанците и пред всеки един друг държавен орган.
Процедурата по регистрация за търсещи закрила чужденци се извършва от Държавната агенция за бежанците.
УБЕЖИЩЕ
Президентът на Република България предоставя убежище.
Република България дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. Президентът предоставя убежище и когато прецени, че държавните интереси или особени обстоятелства налагат това.
След регистрация на чужденеца от Държавната агенция за бежанците, Молба за убежище - ще бъде препратена незабавно на компетентния орган - Президента на Република България
ПРАВА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ В ПРОИЗВОДСТВО ЗА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА
По време на производството за международна чужденецът има право: да остане на територията на Република България; да се движи в рамките на определената зона на територията на Република България; подслон и храна; на социално подпомагане по реда и в размера, определени за българските граждани; на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани; на психологическа помощ; да получи регистрационна карта; на преводач или тълковник.
Чужденецът има право на достъп до пазара на труда, включително да участва по програми и проекти, финансирани от държавния бюджет или по линия на международно или европейско финансиране, ако производството не приключи до три месеца от подаването на молбата му за международна закрила поради независещи от него причини.
Чужденецът се настанява в транзитен, регистрационно-приемателен център или на друго място за подслон от Държавната агенция за бежанците след преценка на здравословното състояние, семейното и материалното положение на чужденеца при условия и по ред, определени от председателя на Държавната агенция за бежанците. Чужденецът се подлага на медицински преглед и изследвания и остава под карантина, докато станат известни резултатите. При медицинския преглед се установява дали чужденецът, търсещ международна закрила, принадлежи към уязвима група и дали има специални потребности. При установяване принадлежността на чужденец, търсещ международна закрила, към уязвима група или със специални потребности се извършва идентификация и оценка на потребностите, като при необходимост се изготвя план за подкрепа.
Когато чужденецът разполага със средства за задоволяване на основните си жизнени потребности, в производството по общия ред може да получи разрешение за настаняване за своя сметка на избран от него адрес, като не получава финансова и материална помощ от Държавната агенция за бежанците. В тези случаи чужденецът няма да може да се ползва от някои права, като подслон, храна, социално подпомагани и др.
ПРАВА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ С ПРЕДОСТАВЕНА МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА
Чужденец с предоставена международна закрила има право да пребивава на територията на Република България за срока на валидност на издадените му български лични документи.
Чужденец с предоставен статут на бежанец има правата и задълженията на български гражданин, с изключение на: правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии; да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство; да бъде военнослужещ; други ограничения, изрично предвидени със закон.
Чужденец с предоставен хуманитарен статут има правата и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в Република България.
ПРАВА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ ПОЛЗВАЩИ СЕ ОТ ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА
Чужденците, ползващи се от временна закрила, имат право:  да останат на територията на Република България; на труд и професионално обучение; на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост; на социално подпомагане; медицинска помощ при спешни състояния; свободно да се завръщат в държавата си по произход.
Чужденците от уязвима група, ползващи се от временна закрила, получават необходимото им медицинско или друго обслужване при условията и по реда за българските граждани.
Чужденец, ползващ се от временна закрила, който подаде молба за предоставяне на международна закрила, не може да се ползва от правата на чужденец в производство за предоставяне на международна закрила.
ПРАВА НА ЧУЖДЕНЦИТЕ С ПРЕДОСТАВЕНО УБЕЖИЩЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Чужденците в Република България с предоставено убежище имат равни права и задължения с лицата, на които е предоставен статут на бежанец - на български гражданин, с изключение на: правото да участва в избори за държавни и местни органи, в национални и местни референдуми, както и да участва в създаването и да членува в политически партии; да заема длъжности, за които със закон се изисква българско гражданство; да бъде военнослужещ; други ограничения, изрично предвидени със закон.
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
По смисъла на Закона за убежището и бежанците:
Лица от уязвима група“ са малолетните или непълнолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.
„Чужденец, търсещ международна закрила със специални потребности“ е лице от уязвима група, което се нуждае от специални гаранции, за да се ползва от правата и да изпълнява задълженията си по този закон.
По смисъла на Закона за закрила на детето:
„Дете в риск“ е дете: чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.
ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ 
Регистрационно-приемателен център гр. София 1618 София; кв. Овча купел, ул. „Монтевидео” № 21A

Пламен Пенов, Директор, тел: +359 80 80 986 
Началник отдел „Производство за международна закрила, квартал Враждебна“: 0889929088
Началник отдел „Производство за международна закрила“, квартал Овча купел: +359  90 42 363, тел: 0889 940 673
Началник отдел „Производство за международна закрила", квартал Военна рампа: +359 8080 981, тел: 0879 444 562
Допълнителна информация можете да получите на място в Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ при МС, на следния e-mail: sar@saref.government.bg или на телефони: +359 876 388 427 или +359 876 388 437.
Регистрационно-приемателен център с. Баня, Община Нова Загора
8914 с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ №17
директор: Димитър Захариев, тел: 0886 437 020 
Регистрационно-приемателен център – гр. Харманли
директор: Славчо Янев , тел: 0879 444 673 
Транзитен център с. Пъстрогор
6519 с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково
директор: Спасимир Петров, тел: 037705215 
                                      ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
за всички украински граждани на територията на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ и за всички български граждани и организации, които искат да предоставят настаняване, подкрепа и хуманитарна помощ
Министерският съвет създаде официален източник на информация за мерките и действията във връзка с кризата в Украйна. В него може да се запознаете с достоверна и важна информация за процедурата за евакуация на граждани от Украйна към Република България, както и информация за безплатна медицинска помощ и полезни контакти с различни служби в подкрепа на пристигащите у нас. За удобство е създадена и секция и „Често задавани въпроси“.
Единният информационен портал на Министерския съвет предоставя и възможност на всеки, който иска да помогне на пристигащите от Украйна, да го заяви по бърз и удобен за него начин.
https://www.gov.bg/bg/ukraine
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ
Адрес: гр. София, ж.к. Овча Купел, ул. „Боряна“ №29
Email: emb_bg@mfa.gov.ua
Телефон: +359 818 6828
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕ В РИСК  НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛ НА ДЕТЕТО
гр. София 1051
ул. „Триадица“ № 2
тел.: +359 2 933 90 35, +359 2 933 90 39, +359 2 9339053
е-mail: sacp@sacp.government.bg
web: https://sacp.government.bg
Всички деца на територията на България се ползват с еднакви права, а именно:
основни базови потребности – храна и подходящо място за живеене;
образование – включване в образователната система на България;
социални услуги, психологическо консултиране;
информиране за правата и възможностите им в България, съобразено с възрастта и развитието на всяко дете;
закрила от дискриминация;
спазване на най-добрия им интерес.
Всеки, на когото стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжен незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.
Дете в риск е всяко дете на територията на Република България:
- чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа;
- което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
- за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
Национална телефонна линия за деца 116 111 за информиране, консултиране и психологическа подкрепа.
Линията  е предназначена за подкрепа на всички деца и семействата им. Операторите, които отговарят на обажданията, са обучени психолози, които 24 часа, 7 дни в седмицата, анонимно и напълно безплатно са готови да  изслушат, подкрепят, консултират и насочват обаждащите се по всички въпроси, които ги вълнуват. При данни за риск за дете,  незабавно се сезират органите за закрила на детето, в чийто обхват се намира то за проучване и предприемане на мерки и действия за защита, като Агенцията проследява предприетите мерки до отпадане на риска за детето.
От месец юни 2021 г. Националната телефонна линия за деца 116 111 е част от Глобалната мрежа за помощ на деца Child Helpline International, която обхваща 167 телефонни линии за деца в 140 държави.
Денонощна, безплатна, с обхват на територията на цялата страна.
Линията указва консултации на български, английски и руски език.
Териториални отдели на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“:
Адреси и контакти:
гр. София 1051, ул. "Триадица" № 2
тел.: +359 2 933 90 35, +359 2 933 90 39
гр. Бургас 8000, ул. "Александровска" № 7-9  
тел.: +359 56 82 71 53;
гр. Варна 9000, бул. "Цар Освободител" 76 Г, стая 515
тел.: +359 52 64 24 25;
гр. Враца 3000, ул. "Стоян Заимов" 2, ет. 4, стая 14
тел.: +359 92 66 65 25;
гр. Пловдив 4000, пл. "Никола Мушанов" № 1, стая 122 и 134
тел. +359 32 64 97 98;
гр. Русе 7000, пл. "Свобода" № 6, стая 502
тел.: +359 82 82 69 72.

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
На територията на страната са създадени 147 Дирекции „Социално подпомагане“, към които функционират отдели за „Закрила на детето“. При постъпване на информация за дете в рискова ситуация, отделите за „Закрила на детето“ работят пряко с децата и семействата на терен и предприемат необходимите мерки за закрила съгласно българското законодателство.
Координати за връзка с Дирекции „Социално подпомагане“ може да откриете на следния линк: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Българският Червен кръст, съвместно с Министерството на здравеопазването, стартира нова телефонна линия в помощ на бежанците от конфликта в Украйна, намиращи се в България.
На телефон 0800 20101, предоставен на БЧК безвъзмездно от А1, те ще могат да получават информация от консултанти и доброволци на БЧК за възможностите за медицинско и здравно обслужване в нашата страна. Линията е безплатна и ще бъде отворена всеки работен ден от 8:00 до 20:00 часа. Контакт с консултантите може да бъде установен и чрез специално създадения имейл: help@redcross.bg.
ОБРАЗОВАНИЕ
Регионалните управления на образованието (РУО) в страната приемат заявления от бежанци от Украйна, които искат да запишат децата си в детска градина или в училище. В зависимост от възрастта, завършения до момента клас, местонахождението и желанието на родителите децата и учениците бежанци се насочват към конкретна образователна институция. Целта е тази подготвителна работа да бъде свършена колкото може по-бързо, за да може бежанците да се включат в учебните занятия веднага, щом получат официален правен статут в България.
Децата на родители с двойно гражданство могат да бъдат приети в детска градина или училище, без да се преминава през процедурите за бежанците, които имат само украински паспорт.
На сайта на МОН е публикуван образец на заявление, което родителите от Украйна трябва да попълнят и подадат в РУО. В него те трябва да посочат майчиния език на детето, дали владее в някаква степен български или други европейски езици, къде и кой клас е завършил в своята страна. Консултации могат да се получат на Горещия телефон на Министерството на образованието и науката 0800 16 111.
                                 СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИ,
Български хелзинкски комитет – „Правна защита на бежанци и мигранти“
Програма за правна защита на бежанци и мигранти – осигурява безплатни правни консултации, представителство и адвокатска защита на хората, търсещи убежище и закрила в България.
Адрес: 1000, гр. София, ул. „Узунджовска” № 2
Илиана Савова – ръководител
E-mail: refunit2@bghelsinki.org
Уеб сайт: www.bghelsinki.org
Телефон:                                                                +359 8888 19 745  (гореща телефонна линия)
От чужбина:
+359 2 981 3318
+359 2 980 2049
От България:
+359 980 20 49
+359 981 33 18
Viber: +359 888 788 105
Български червен кръст и Бежанско-мигрантска служба на Български Червен кръст
Обществена подкрепа и хуманитарна помощ
Контактен център за подкрепа
Адрес: 1407, гр. София, бул. „Джеймс Баучер” № 76
Мариана Стоянова-ръководител
Алекс Алойо и Д-р Венелинова
Телефон: +359 81 22 822
0800 11 466
Съвет на жени - бежанки
Обществена подкрепа и хуманитарна помощ
Адрес: 1407, гр. София, бул.“Джеймс Баучер” № 76
Линда Ауанис – председател
Джули Татус
Телефон:
0878 136 231
0878 136 321
0876 766 588
КАРИТАС-България
Предоставят грижа на възрастни и бездомни хора. Работят за деца и младежи в риск и с увреждания, деца бежанци и търсещи заакрила, жени в неравностойно положение. Адрес: 1504 гр. София
ул. „Оборище” № 9
Радосвета Хаджиева – координатор
Йоланта Зафирова
Телефон: +359 944 1858
Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти
Работят с непридружени деца и в защита на основните човешки права на търсещите закрила в България.
Адрес: 1000 гр. София
ул. „Бачо Киро“ № 6
Вера Захариева – председател
Социално-правни консултации
Е-mail: peregrine@aster.net или abm@abm-bg.org
Център „АСЕТ“
Адрес: 1680 гр. София, ж.к. „Бели брези“
ул. „Звъника“  бл.7-9, ет. 1 , ап.3  
Мимоза Димитрова – директор

Психологически и психиатрични консултации на травмирани чужденци

Международна организация по миграция (Мисия в България)
Адрес: 1463 гр. София,
ул. „Цар Асен” № 77,
тел: +359 (2) 93 94 774; 
ел. поща: 
iomsofia@iom.int

Фондация Център Надя
Адрес: 1202 гр. София
ул. Княз Борис I № 166, ет. 2, ап. 5
Е-поща:
centrenadja@abv.bg
Тел: 02 981 93 00

Представителството в България на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН)
Тел:  +359 2 98 02 453/4
Е-поща: bulso@unhcr.org