Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Посланик Стефан Тафров по време на 70-та сесия на Общото събрание на ООН: „Закрилата на децата е ключов приоритет за България

19.10.2015г.

„Закрилата на децата е ключов приоритет за България“, заяви постоянният представител на България към ООН посланик Стефан Тафров в изказването си пред Трети комитет в рамките на 70-та сесия на Общото събрание на ООН (октомври – ноември 2015 г.) по време на общия дебат по точка 68 (а, b) от Дневния ред „Насърчаване и защита на правата на децата”. „Страната ни отделя специално внимание на социалното включване на децата и гарантиране на правото на всяко дете да расте в семейна среда - чрез развитието на политики за отговорното родителство и подкрепата на семействата, на интегрирани услуги за рано детско развитие и подобряване на достъпа до качествени социални, образователни и здравни услуги“, допълни Тафров и потвърди силния ангажимент на България по отношение на защитата на децата и техните права като основен приоритет на политиката в областта на правата на човека.

Посланикът отбеляза постигнатия напредък в областта на защитата на правата на децата в национален план и успешно изпълнение на процеса на деинституционализацията на грижата за децата. Той акцентира и върху програмите, насочени към премахване на насилието срещу деца, които се осъществяват с активното участие на УНИЦЕФ, медиите и гражданското общество.

Постоянният представител на България към ООН подчерта значението на приетия през септември 2015 г. Дневен ред за устойчиво развитие до 2030 г. в усилията на международната общност за изграждане на по-добър свят, в който правата на децата да бъдат защитени в максимална степен. В качеството си на съпредседател на Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие страната ни работи усилено за интегрирането на човешките права на децата във всички аспекти на политиките за развитие, поставяйки децата в центъра на Дневния ред. За първи път децата и младежите са приети като активни участници във всички процеси, засягащи живота им.

Посланик Тафров информира за проведената през март 2015 г. съвместно с УНИЦЕФ информационна и социална кампания „Моят глас е важен”, посветена на правото на детско участие. Чрез тази първа по рода си он-лайн консултация над 5000 деца и млади хора споделиха своето мнение по въпросите, които ги засягат в областта на бразованието, здравеопазването, социалното включване, насилието и др. Резултатите бяха предоставени на Народното събрание, Министерския съвет и на Държавната агенция за закрила на детето, за да бъдат взети под внимание при актуализирането на Националната стратегия за детето.

Посланик Тафров обърна специално внимание на безпрецедентната хуманитарна криза в света, която оказва изключително негативно влияние върху децата като най-уязвима група. Той отбеляза усилията на България като транзитна и приемна страна на хиляди мигранти и бежанци за осигуряване на подходящи условия за живот и грижа за децата и техните нужди, вкл. предоставяне на храна, достъп до образование, здравеопазване и др.