Посланици от Детския съвет на ДАЗД ще търсят подкрепа за децата от институциите

09.09.2010г.

Обществена подкрепа за децата от социалните институции и техните семейства ще търсят посланиците от Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето, които проведоха заседание по проблемите на настанените в домовете.

Нуждата от равен достъп до образование, здравеопазване и социална грижа за тези над 7000 деца, както и постепенното им извеждане от институциите трябва да бъдат споделени с вашите връстници, родители, учители, заяви председателят на агенцията Надя Шабани. Тя припомни, че по-малко от един процент от тези деца са сираци, а останалите имат шанс да се върнат при семействата си, за което е нужна подкрепата на цялото общество.

Госпожа Шабани обясни още, че е разработен проект за закриването на домовете за медико-социални грижи, където се отглеждат бебета на възраст до 3 години. В изпълнение е проектът „Детство за всички", който предвижда извеждане на децата с увреждания от институциите. Утре младежите от Съвета на децата ще се срещнат с деца от различни институции по време на национална среща в рамките на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.