Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

Постоянната експертна работна група по деинституционализация на децата се събра за втори път в рамките на месец

30.03.2018г.

Само две седмици след първото заседание, постоянната експертна работна група (ПЕРГ) заседава отново. Тя подпомага актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. По предложение на д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и съпредседател на ПЕРГ, бяха гласувани три работни групи, които през април ще работят по специфични задачи и ще подготвят становища за подобряване на качеството и организацията на резидентната грижа за деца. През последните години държавата осъществява промяна от институционален тип грижи за деца в риск, в грижи, които приоритетно са ориентирани към семейна и близка до семейната среда. Това е и основната цел на Националната стратегия, която има задача до 2025 година да бъдат закрити всичките 137 институции за деца в България.